Nogayşa 77/2024: SAQLAVŞI EM QORŞALAVŞI ALLAH (1)

Bu yuma “SAQLAVŞI EM QORŞALAVŞI ALLAH”- (1) baresinde habarlasamız... - Bu hafta “KORUYUCU VE KOLLAYICI ALLAH” - (1) konusunda sohbet edeceğiz...

2106931
Nogayşa 77/2024: SAQLAVŞI EM QORŞALAVŞI ALLAH (1)

Nogayşa 77/2024: SAQLAVŞI EM QORŞALAVŞI ALLAH (1)

Allah’tı bizge tanıtqan - Allah’ı bize tanıtan      

Mıñ bîr yaqşı atı bolgan...  -  Bin bir güzel adı var...

So atlardan bîrevi em  -   O isimlerin birisi de

Hafiz” degen atı bolgan.  -  Hafiz denilen ismidir.

 

Hafizdegendiñ manesi: -  Hafiz sözünün manası:

Allah’tıñär bîr zattı,  -  Allah’ın her bir şeyi,

Qorşalavı qasında -  Kollaması yanında,

Saqlap turganı bolgan.  -  Daima koruyucu olmasıdır.

 

Rabb’ımız Haq Allah’tıñ,  -  Rabbimiz Hak Allah’ın,

Är bîr zattı saqlavınıñ  -  Her bir şeyi korumasının

Şaatların izlesek,  -  Delillerini, şahitlerini arasak,

Haq’tıñ soñsız küşimen  -  Hakk’ın sonsuz gücüyle

Yazgan üyken kitabı  -  Yazdığı büyük kitabı

Nav käinat, sanavsız   -  Şu kainat, sayısız

Körimlikpen tolup turgan...  -  Örneklerle dolu duruyor...

 

Endi tömende aytılgan  -  Şimdi aşağıda söylenen

Misaldi, qoldan kelip  -  Misali, elden gelip

Bizler eger etalsaq,  -  Bizler eğer yapabilsek,

Quday’dıñ ne darece   -  Allah’ın ne derece

Saqlavşı bolganı  - Koruyucu olduğu

Arüv etip anlaşılgan:  -  İyice anlaşılır:

 

Terek, şeşek, ölenlerdiñ  -  Ağaç, çiçek, otların 

Türlü, şeşit togımından  -  Türlü, çeşit tohumlarından

Bîr uvıs qolga alıp,  -  Bir avuç elimize alıp,

Bîrbîrine äş oqşamas   -  Birbirine hiç benzemeyen

Ayrı ayrı ösimliktiñ  -  Ayrı ayrı bitkilerin

Bîrer kişkey qabı bolgan   -  Birer küçük kabı olan

Şekirdek em tugımlardı, -  Çekirdek ve tohumları,

So bürtökey sandıqlardı,  -  O küçücük sandıkları,

Ayaq astında turgan,  -  Ayak altında duran,

Yansız, essiz topraqqa  -   Cansız, akılsız toprağa

Şaşıp üstüni yapsaq;  -  Saçarak üstünü kapatsak;

 

Em ölşemsiz alimen  -  Hem ölçüsüz haliyle

Äş bîr zattı tanımas;  -  Hiç bir şeyi tanımayan;

Qayerge betin bursaq  -  Nereye yüzünü çevirsek

Sosı yaqqa agıp ketken  -  O tarafa akıp giden                                                                                                     

Azanaqay suvmınan   -  Azıcık bir suyla

Sosınlardı suvlasaq;  -  Onları sulasak;

 

Artından em är sane   -   Ardından da her sene

Tirilüvdiñ meydanı  -  Dirilişin meydanı

Yazlıq vaqtında kelip  -  Bahar vaktinde gelip

Bärisine qarasaq; -  Hepsine baksak;

 

Sur degen boruga  -  Sur denilen boruya

Üpüriyek üyken malek  -  Üfleyecek büyük melek

Hazret-i İsrafil’dey -  Hazret-i İsrafil gibi

Kök kürletken malektiñ,  -  Göğü gürleten meleğin,

Nav yavınga qışqırıp  -  Şu yağmura seslenip

Yer astına kömilgen  -  Yer altına gömülen

Serpkenimiz togımlarga, -  Serptiğimiz tohumlara,

Em bäri şekirdekke,   -  Hem bütün çekirdeklere,

Ruhlarını üpürgende  -  Ruhlarını üfürdüğünde

Yanlanganları vaqıt,  -  Canlandıkları vakit,

Bîrbîrine qarısqan,  -  Birbirine karışan,

Em bîrbîrevine usagan  - Hem birbirine benzeyen

Nav togımlar savlay, - Bu tohumlar hepsi,

Rabb’ımızdıñ saqlavşı,  -  Rabb’imizin koruyucu,

Hafiz degen atınıñ -  Hafiz denilen isminin

Tecellisi astında,  -  Tecellisi altında,

Noqsansız em yañlışsız,  -  Noksansız ve yanlışsız,

Äş bîrevi mıtılmay -  Hiç biri unutulmadan

Hikmetli Yaratuvşı’dan -  Hikmetli Yaratıcı’dan

Kelgen “tiril!” emrine  -  Gelen “diril!” emrine

Tap manemen uyarlar!  -  Tam manasıyla uyarlar!

 

Emirge itaat etip,  -   Emre itaat edip,

Yerlerinden gıbırdap, -  Yerlerinden kımıldayarak,

Är bîrevi yanlanıp,   -  Her biri canlanıp,

Köteresi topraktan   -  Hepsi topraktan

Baslarını şıgararlar!  - Başlarını çıkarırlar!

 

Ene sosı mucizede,  -  İşte bu mucizede,

Bilip, körip, is etken;  -  Bilip, görüp, iş gören;

Bîr maqsattı tilegen,  - Bir maksadı irade eden,

Bilimli, tagı oñ     -  İlim sahibi ve de mükemmel

Bîr hikmettiñ savlesi  -  Bir hikmetin nuru

Bari közge köringen…  -  Bütün gözlere görünür...

 

Är bîr zattı saqlavşı,  -  Her bir şeyi koruyan,

Küşli Yaratuvşı’dıñ -  Güçlü Yaratıcı’nın

Äş bîr zattı äş yoytpay,  -  Hiç bir şeyi kaybetmeden,

Äş bîrevini em mıtpay,  -   Hem hiç birini unutmadan,

Bärisini qaytadan  - Hepsini yeniden

Tiriltkeni äşkere,  -   Diriltmesi açık olarak,

Qaraganga köringen... -  Bakan kişilere görünür...

 

Rabb’ımız Haq Allah’tın - Rabb’imiz Hak Allah’ın

Saqlavının qasında,  -  Koruması yanında,

Qorşalavınıñ tagı  -  Kollamasının da

Sanavsız misali bolgan... -  Sayısız misalleri vardır...

 

Ene bîr mucize misal: - İşte bir mucize misal:

Milyarlagan neşe isti,  -  Milyarlarca nice işi,

Bîrdemeden etken mıyın,  -  Bir anda yapan beyin,

Bîr süyektiñ işinde,  - Bir kemiğin içinde,

Em mıyın suvında yüzüp, -  Hem de beyin suyunda yüzüp,

Tap manemen qorşalangan!  -  Tam olarak korunuyor!

 

Süyek işinde bolmay,  -  Kemik içinde olmaksızın,

Bîr de suvman saqlanmasa,  -  Ayrıca su ile korunmasa,

Tiygenimen so mıyındıñ, -  Dokunur dokunmaz o beynin,

Bari isi biter edi.  -  Bütün işi biterdi.

 

Gene bek köp baalı  -  Yine pek çok kıymetli

Közlerimiz betimizde, -  Gözlerimiz yüzümüzde,

Tögeregi süyekpen  -  Etrafı kemikle

Berkitilip qorşalangan!  -  Muhkem kılınıp korunmuş!

 

Közlerimiz baqaday -  Gözlerimiz kurbağa gözü gibi

Mañlay ya de betimizde - Alnımız ya da yüzümüzde

Bolsa bizler qayter edik?  -  Olsa bizler ne yapardık?

Är kün sosı közlerimiz,  -  Her gün şu gözlerimiz,

Em qaş qayta patlagan! -  Hem kaç kere patlardı!

 

Endi basqa bîr misal:  -  Şimdi başka bir misal:

Quday’dıñ qanımızda  -  Allah’ın kanımızda

Yaratqanı maddelerden  -  Yarattığı maddelerden

Türk tilinde alyuvarlar,  -  Türk dilinde alyuvarlar,

Em aqyuvarlar dep aytılgan  - Hem akyuvarlar diye ifade edilen

Tögerek maddeler bar. -  Yuvarlak maddeler var.

Allah bäri tenimizge,  - Allah bütün vücudumuza,

Sosınlarman yan bergen;  -  Onlarla can veriyor;

Em közben körilmegen,  - Hem gözle görülmeyen,

Bizge maraz sebebi  -  Bizlere hastalık sebebi,

Miqroplardan qorşalagan! -  Mikroplardan koruyor!

 

Aqlı pikri bolmagan - Aklı fikri olmayan 

So tögerek maddelerdiñ  -  Şu yuvarlak maddelerin

Nav islerdi etalganı,  -  Bu işleri yapabilmesi,

Qorşalavşı em saqlavşı  -  Kollayıcı ve koruyucu

Küşi sonsuzBîrAllah’tıñ  - Gücü sonsuz BirAllah’ın

Ayavıman bolalgan! - Şefkatiyle olabilir!

 

HaqAllah’tıñ qorşalavı,  -  Hak Allah’ın kollaması,

Em saqlavı baresinde  -  Hem koruması hakkında

Alimlerdiñ aytqanı  -  Alimlerin söylediği

Basqa aqıyqatlardı em  -  Başka hakikatları da

Eger bilip oylasaq,  -  Eğer bilip düşünsek,

Basımızdı secdeden  -  Başımızı secdeden

Äş köterip bolmagan... -  Hiç kaldırma imkanı bulunmaz...

 

Savlıqpan qalıñız!  Sağlıcakla kalınız

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

Podkastlar (тавыш язмаларыбыз)

 

 
 


Bäyläneşle xäbärlär