Nogayşa 75/2024: ALLAH’TI KÖRGEN BAR MA?

Bu yuma “ALLAH’TI KÖRGEN BAR MA?” baresinde habarlasamız... - Bu hafta “ALLAH’I GÖREN VAR MI?” konusunda sohbet edeceğiz...

2100486
Nogayşa 75/2024: ALLAH’TI KÖRGEN BAR MA?

Nogayşa 75/2024: ALLAH’TI KÖRGEN BAR MA?

Allah’tı, bîzden bîrev, -  Allah’ı, bizden birisi,

Bîr mübarek ullı adem,  -  Bir mübarek yüce insan,

Peygambarımız Muhammed  - Peygamberimiz Muhammed

Aleyhissalatü vesselam, - Aleyhissalatü vesselam,

Dünya köziminen körgen!  -  Dünya gözüyle görmüştür!

 

Nav aqıyqattıñ üşünlügi,  -  Bu hakikatın gerçekliği,

Bîr misalmen aşıqlangan:  -  Bir misalle açıklanmış:

 

Äş ötürük aytpaytagan  - Hiç yalan söylemeyen

Bek abıraylı bîr adem,  -  Pek tanınmış bir kişi,

Özi yuvıq doslarına:  -  Kendi yakın dostlarına:

“Men sosı yerge kettim;  - “Ben şu yere gittim;

So zatlardı kördüm.” dese,  -  Şu şeyleri gördüm.” dese,

Yuvıq dosları soga:  -  Yakın dostları ona:

“Bîz saga inanmaymız, - Biz sana inanmıyoruz,

Sen ötürükşisin!”  -  Sen yalancısın!”

Dep äş aytarlar ma? - Diye hiç söylerler mi?

 

Allah’tıñ közlerminen  -  Allah’ın gözlerle

Körilgeni aqıyqatı, - Görülmesi hakikatı,

Mine nav misalge usagan... - İşte bu misale benziyor...

Yaşavında bîr qayta   -  Hayatında bir kere olsun,

Äş ötürük aytpagan  -  Hiç yalan söylememiş

Hazret-i Muhammed’diñ,  -  Hazret-i Muhammed’in,

Aleyhissalatü vesselam, - Aleyhissalatü vesselam,

Miraş’ta Allah’tı -  Miraç’ta Allah’ı

Körgenini aytqanı,  -  Gördüğünü söylemesi,

Aqıyqattıñ özi bolgan. - Hakikatin ta kendisidir.

 

Peygambarımız Muhammed,  -  Peygamberimiz Muhammed,

Salat selam bolsun oga,  -  Salat selam olsun ona,

Mübarek Recep ayı -   Mübarek Recep ayının

Yirma yeti keşesisinde, -  Yirmi yedinci gecesinde,

Neşe yerlerge barıp, -  Nice yerlere ulaşıp,

Neşe zatlardı körgen...  -  Nice şeyleri görmüştür...

Allah’tı em közlerimen  - Allah’ı da gözleriyle

Körgen soñ qaytıp kelgen. -  Gördükten sonra dönüp gelmiştir.

Ketkenini, körgenini, - Gittiğini, gördükerini,

Barege qabar bergen. - Herkese haber vermiştir.

 

Körgenleri ne bolsa,  -  Gördükleri ne ise,

Haq bolgan, tuvra bolgan!  -  Haktır ve doğrudur!

Nege dese tilinden,  -  Çünkü dilinden, 

Bäri tuvra söz şıqqan! -  Hep doğru söz çıkmıştır!

 

Sosı qabar bizlerge em, - Şu haber bizlere de,

Bîr ullı süyünşik bolgan! - Bir kudsi müjde olmuştur!

Quday’ga soñsız şükür, - Allah’a sonsuz şükür,

İymanımız berkigen... -  İymanımız kuvvetlenmiştir...

 

Allah’tı körgen bar ma?  -  Allah’ı gören var mı?

Akiret’ten kelgen bar ma? -  Ahiret’ten gelen var mı?

Degen bazı soravga,  -  Şeklinde ifade edilen bazı sorulara,

Miraş nav yagıman yavap bolgan!  -  Miraç bu yönüyle cevap olmuştur!

 

So barede aytılgan,  -  Şu mevzuda söylenen,

Bek teren, em biyik  -  Çok derin, hem büyük

Manelerdiñ bîr kesegi,  -  Manaların bîr parçası,

Tömende aytılgan: -  Aşağıda ifade edilmiştir:

 

“Manevi bîr Tuba  -  Manevi bir Tuba

Teregi’ndey Miraş’tıñ,  -  Ağacına benzeyen Mirac’ın,

Bes yüzden ziyada  -  Beş yüzden fazla

Meyvaları bolgan;  - Meyvesi bulunmaktadır;

Sosınlardıñ bîrinşisi, - Onlardan birincisi,

Em en üyken meyvası, -  Ve en büyük meyvası,

İymanımızga qaragan: -  İmanımıza bakıyor:

 

İymanesaslarınıñ - İmanesaslarının

Neşe aqıyqatlarını, - Nice hakikatlarını,

Hazret-i  Muhammed’diñ  -  Hazret-i Muhammed’in

Aleyhissalatü vesselam, - Aleyhissalatü vesselam,

Köziminen körgeni,  -  Gözüyle görmesi,

Maleklerdi, Akiretti, -  Melekleri Ahiret’i,

Yannet’ti em neşe alemdi, -  Cennet’i ve nice alemleri,

Atta QudayRabbimiz’di,  -  Hatta İlahımızRabbimiz’i,

Är bîrevini közben körüp  -  Her birini gözle görerek

Rabbımızban söyleskeni,   -   Rabbimizle konuşması,

Käinatqa, insanlarga, -  Kainata, insanlara,

Neşe bîr ‘qazna’ bolgan! -  Nice bir ‘hazine’ olmuştur!

Azeli nur’ bolgan qasında,  -  ‘Ezeli nur’ olması yanında,

Em ‘abedi ediya’ bolgan!  -  Hem ‘ebedi hediye’ olmuştur!

 

Ene sosı manevi  -  İşte şu manevi

Nimetlerdi bizlerge, - Nimetleri bizlere,

Hazret-i  Muhammed,  - Hazret-i Muhammed

Aleyhisselatü vesselam, -  Aleyhissalatü vesselam

Miraş’pınan akelgen. -  Miraç’la getirmiştir.

 

Nav maneler aşılsa, - Bu manalar açılacak olursa,

Körgenimiz käinat,  -  Gördüğümüz kainat,

Bek perişan em ötivşi, - Pek perişan ve geçici,

Qarman şorman bîr orın - Karmakarışık bir yer

Dep bilingen vaqıtta, -  Olarak bilindiği vakitte,

İyman yarıqlıgıman - İman aydınlığı ile

So käinat, bek azamatlı  - Şu kainat, pek azametli

Allah’tan bizlerge,  -  Allah’tan bizlere,

Yiberilgen mektup bolgan... -  Gönderilen mektup olmuştur...

 

Mektuptı kim yiberse,  - Mektubu kim gönderse,

Süygüsini, tilegini, -  Sevgisini, dileğini,

Qayır tolu qabarını, -  Hayır dolu haberlerini,

Mektubıman aytqqanday, - Mektubuyla söylediği gibi,

Nav käinat bizlerge,  -  Bu kainat bizlere,

Quday’ımız betinden -  Rabb’imiz tarafından

Mınlagan aqıyqatpan  -  Binlerce hakikatle

Tolturulup yiberilgen...  -  Doldurulup gönderilmiş...

 

So manemen käinat, -  Şu manayla kainat,

Ne bolganı em manesi,  -  Ne olduğu ve manası,

Ne üşün bar bolganı,  -  Niçin yaratıldığı,

Anlaşılmas bîr alden, -  Anlaşılmaz bir durumdan,

Rabb’ımızdıñ gözelligin,  -  Rabb’imizin güzelliğini,

Körsetüvşi, köp yarıq  - Gösteren, çok parlak

Bîr bıyalaga avısqan... -  Bir aynaya dönüşmüştür...

 

Kim qarasa bıyalaga, - Aynaya kim baksa,

Qaragandı körsetkendey,  -  Bakan kimseyi gösterdiği gibi,

Yasalgan eserler em,  -  Yapılan eserler de,

 Yasagandı körsetken. -  Yapanı gösterir.

Eserler em bıyala bolgan. -  Eserler de aynadır.

 

So manemen qarasaq,- Bu manayla baksak,

Käinat bastan uşqa,  -  Kainat baştan başa,

Quday’dıñ ustalıgın, -  Allah’ın ustalığını,

Em önerlerin körsetüvşi,  -  Hem hünerlerini gösterici,

Üyken bîr bıyala bolgan.  - Büyük bir aynadır.

 

Bîr yaqtan sosı Miraş,  -  Bir taraftan şu Miraç,

İymanqaznası bolgan:  -  İman hazinesidir:

Bäri iygilik, qayır,  -  Bütün iyilik ve hayır,

Allah’tan bolganga.  -  Allah’tan olduğu için,

Soga iymanımız tagı,  -  Ona imanımız dahi,

Abadi qazna bolgan.  -  Ebedi hazine olmuştur.

 

Ne tilersek Allah’tan! - Ne dilersek Allah’tan!

Ne kelirse Allah’tan! -   Ne  gelirse Allah’tan!

Maddi em manevi - Maddi ve manevi

Qolga kelgen ne bolsa, - Ele gelen ne varsa,

Haq Allah’tan bolganga - HakAllah’tan olduğu için,

İymanlarımız bizdi, - İmanlarımız bizi,

Bılay qaznaga baylagan... -  Böylesi bir hazineye bağlıyor...

 

Nege dese Allah’tı -  Çünkü Allah’ı

Tapqan är zattı tabar!  -  Bulan her şeyi bulur!

 

Mine sosı manelermen, -  İşte bu manalarla,

Miraş degen aqıyat,  -  Miraç denilen hakikat,

Yaratılgandı bäri,  -  Bütün yaratılanları,

Savlay esli insanlardı,  -  Bütün akıllı insanları,

Bek köp süyündürüp salgan... -  Pek çok sevindirmiştir...

 

Bari sosı yahşılıqtı,  - Bütün şu güzellikleri,

Quday’ımız Rabb’ımız, - İlah’ımız Rabb’imiz,

Paygambar’ına bildirgen, -  Peygamber’ine bildirmiş,

Sosı em bizge akelgen...  -  O da bize getirmiştir...

 

Bizler tagı Hazret-i  -  Bizler dahi Hazret-i

Muhammed Mustapa’ga,  -  Muhammed Mustafa’ya

Özi razı bolıyagı,  -  Kendi razı olacağı,  

Soñsız salat selam  aytamız...Sonsuz salat selam söylüyoruz...

      

Savlıqpan qalınız!  Sağlıcakla kalınız

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

 


Bäyläneşle xäbärlär