Nogayşa 55/2023: TAĞAT

Bu yuma “TAĞAT”baresinde habarlasamız... - Bu hafta ibadet hakkında sohbet edeceğiz...

2041503
Nogayşa 55/2023: TAĞAT

Nogayşa 55/2023: TAĞAT

Allah’qa qul boluvga, - Allah’a kul olmaya   

Belgilev bolgan tağat... – Delildir ibadet.

İytiqatqa, iymanga,   -   İtikat ve imana

Quvat bergen ol tagat... -   Kuvvet veren ibadettir...

 

Em mü’mindin köñlinde, -   Hem mü’minin gönlünde

İymanını är dayim  -  İmanını daima

İslap turar nav tagat... -  İbadet tutup muhafaza eder...

 

Yüreklerde qulluqtı  -  Kalplerde kulluğu

Orınlatqan so tagat... -  Yerleştiren ibadettir...

 

Tagat degen ibadet,   -  Taat denilen ibadet,

Quday’ımız Allah’tıñ  -  Rabb’imiz Allah’ın

Emrine uyuv bolgan. -  Emrine uymaktır.

Em yasaq etkeninden -   Ve yasak ettiklerinden

Özin qorşalav bolgan. -  Kendini korumaktır.

 

İymanımız yürekte,  -  İmanımız kalpte,

Este, köñilde bolgan... -  Akılda ve gönüldedir...

Tagatımız so iymandı,   -  İbadetimiz o imanı,

Tüzetken em berk qılgan... – Düzgün tutup kuvvetlendirir.

 

Ol iymandı tüzetpey  -   İmanı düzgün kılmadan

Öz özine taslasaq,  -  Kendi kendine bıraksak,

Ziyada bolsun dep  -  Artsın diye

Alal qayrat körsetpesek,  -  Samimi gayret göstermesek,

So iymandıñ teysiri,  -  O imanın tesiri,

Üstümüzdeki ızı,  -   Üstümüzdeki izi,

Ketkensayın arıq bolup;  -  Gittikçe zayıflar;

Turgansayın azaygan.  - Durdukça azalır.

Soñı sosı iymandıñ  -   Sonunda o imanın

Paydası em qalmagan... -  Faydası da kalmaz...

 

Alimizdi oylasaq,  -  Halimizi düşünsek,

Köbinşe müslimanlar,   -  Çoğunlukla müslümanların

Alleri bek perişan.  -  Halleri hayli perişan.

Sosı qıyın alleriniñ  -  Şu zorlu hallerinin

Üykenşe bîr sebebi, -  Büyükçe bir sebebi,

Müslimandıñ tagatınıñ, -  Müslümanların ibadetinin,

Azayganı bolgan!  -  Azalmış olmasıdır!

 

Kım yüreginden söylese, -  Kim içten gelerek konuşsa,

So üşünlikti aytıp berer:  -  Şu gerçeği ifade ediverir:

Tağatımız azaygan!” -  “İbadetimiz azalmış!”

 

İbadet etken adem,  -  İbadet eden adam,

Dünyada em Ahiret’te,  -  Dünyada ve ahirette,

Bek köp nasipler tabar... -  Pek çok nasipler bulur...

 

Sosı tagat ibadetmen  -  Şu taat ibadetle

Yalgız öte dünya tuvıl,  -  Yalnız ahiret değil,

Nav dünya em tüzelgen...  -  Bu dünya da düzelir...

 

Bäri dünya islerimiz,   -  Bütün dünya işlerimiz,

Tagatımız sayasında  -  İbadetimiz sayesinde

Savlay düzenge kirgen... -  Bütünüyle düzene girer...

 

Nege dese Quday’ımız,  -  Çünkü Rabb’imiz, 

Ol ademdiñ isine,  -  O kişinin işine,

Är dayim kömekşi bolup   - Her daim yardımcı olup

Yengillik, bereket bergen... -  Kolaylık, bereket verir...

 

So paydalar qasında,  - Şu faydalar yanında,

Basqa paydalar em bolgan:  - Başka faydalar da vardır:

 

Adem eger tagat qılsa,  -  İnsan eğer ibadet etse,

Köterilip sıy tabar, -   Yükselip değer kazanır,

Yahşı tabiyatlı bolar.  -  Güzel ahlaklı olur.

 

Eger söz söyliyek bolsa,  -  Eğer söz söyleyecek olsa,

Sözdiñ arüvin aytar; -  Sözün güzelini söyler;

Aytqanı em tınglangan. -  Hem sözleri dinlenir.

İsi köbinşe iygilik,  -  İşi çoğunlukla iyilik olur.

Yüregi em tınış bolar! -  Kalbi de sakinleşir!

 

Bîr orında ademler,   -  Bir yerde insanlar,

Köbinşe tagat lı bolsa, - Çoğu ibadetli olsa,

Qayer bolursa bolsun, -  Neresi olursa olsun,

Avul bolsun ya hana,  -  Köy olsun veya ev olsun,

El bolsun ya qala;  - Memleket ya da şehir olsun;

Qıyınlıqpan üyken derd,   -  Zorluklar ve büyük derdler,

Süyerlerde körilmes.    -  Oralarda görülmez.

Ol yerlerde insanlardıñ  -  O yerlerde insanların

Yaşavı yarasıq bolgan! - Yaşayışı güzel olur!

 

Qudaytagat qılganlardıñ -  Allah ibadet edenlerin

Tenine savlıq berip  -  Vücuduna sağlık verip

Betlerine nur salgan.  -  Yüzlerini nurlandırır.

 

İbadette abri bar...   -    İbadette şeref var...

Nege dese insanlar,   -   Çünkü insanlar,

Allah’qa baylı bolar... - Allah’a bağlı olur...

İbadet nav yagıman -  İbadet bu tarafıyla

Yaratuvşı Allah’pan  -  Yaratıcı Allah’la

Quldıñ ullı bavı bolgan!  -  Kulun yüce bağıdır!

 

Üyken üyken fabriqalar -  Büyük büyük fabrikalar,

Jereyanga baylanganda   -  Elektriğe bağlanınca

Qaydey isler köredi;  - Nasıl işler görüyorlar;

Jereyanga baylanganlar -  Elektiriğe bağlananlar,

So darece isler körse,  -  Şu derece işler görse,

Allah’qa baylangandıñ  -  Allah’a bağlananın

Etiyegine soñ bolmagan!  -  Yapacaklarına son yoktur!

 

Bîr insandıñ artını  -   Bir insanın arkasını

Yaslaganı kim bolsa, -  Yasladığı kim ise,

Sosı insan sonıman  -  O insan onunla

Quvat em abri tabar!  -  Kuvvet ve şeref bulur!

 

Bîr adem tagat qılsa, -  Bir adam ibadet etse,

Artında Quday bolar...  -  Arkasında Allah olur...

Yaratılgan nav insan, - Yaratılan bu insan,

Yaratuvşısı qasında,  - Yaratıcı yanında,

Hıylı üyken sıy tabar... -  Hayli büyük değer bulur...

 

Tıstan qaransa insan,  -   İnsan dışardan bakınca,

Kişkey, arıq, yarlı bolgan.  -  Küçük, zayıf, fakirdir.

Tek, insandıñ ruhı bar...  - Lakin insanın ruhu var...

Ruhunı keñgeytiyek em,  -  Ruhuna genişlik verecek de

Etken tagatı bolgan. – Yaptığı ibadetidir.

 

Bir yaqtan em esi bar... -  Bir taraftan hem aklı var...

arüvi eñ yamanı,  -  En iyisi ve en kötüsü,

Kaysısı bolganını,   -  Hangisi olduğunu,

Är bîrevini tuvrasıman  -  Her birini doğru olarak

Bîrbîrinden ayırgan em,  -  Birbirinden ayırt ettiren de,

Sosı tagatı bolgan.  -  Şu ibadetidir.

 

Ayriyeten so tagat,  -  Ayrıca bu ibadet,

Nav insandıñ Allah’tan -  İnsanın Allah’tan

Tartıngan ali bolgan. - Çekindiği haldir.

Em taqva dep bilingen -  Hem takva diye bilinen

Sosı ali bîr yaqtan  -  Şu hali bir taraftan

Oga ibadet bolgan.  -  Ona ibadet olur.

 

Ne qaterli so insan!    -  Ne hatırlı şu insan!

Bastan uşqa nav alem,  -  Baştan başa bu alem,

Ol insanda jıyılgan!  -   O insanda bir araya getirilmiştir!

Alemde ne bar bolsa,  -  Alemde ne var ise,

Nav insanda em bolgan...  -  Bu insanda da vardır...

 

Ene sosı martebe  -  İşte şu mertebe

Maqamı bolgan insandı, -  Makamı olan insanı,

Baska neşe darecege  -  Başka nice derecelere

Kötergen tagat  bolgan... -  Yükselten ibadettir...

 

Savlıqpan qalıñız!   -   Sağlıcakla kalın!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

 


Bäyläneşle xäbärlär