Nogayşa 53/2023: ALLAH’TIÑ YAHŞI ATLARI – QAYYUM (2)

Bu yuma em “ALLAH’TIÑ YAHŞI ATLARI – QAYYUM (2)” baresinde habarlasamız... Bu hafta da “ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ - KAYYUM (2)” hakkında sohbet edeceğiz...

2034981
Nogayşa 53/2023: ALLAH’TIÑ YAHŞI ATLARI – QAYYUM (2)

Nogayşa 53/2023: ALLAH’TIÑ YAHŞI ATLARI – QAYYUM (2)

Yaratılgan är zattıñ  -  Yaratılan her şeyin   

Är bîreviniñ zarresi, -  Her birinin zerresi,

Em sanavları qaş bolsa, -  Hem sayıları kaç olsa,

Milyon, milyar, trilyon...  -  Milyon, milyar, trilyon...

Bärisini, yıldızlarday  -  Hepsini, yıldızlar gibi

Qayyum atıman Allah,  -  Kayyum ismiyle Allah,

Dagıtpay ıslap turgan.  -  Dağıtmadan tutuyor.

 

Qayyum atı sırrıman,   -  Kayyum isminin sırrıyla,

Är bîrevine mınlagan  -   Her birine binlerce

Vazipeler em bergen...  -  Vazifeler de vermiş...

 

Barabar bäri isti,  -  Beraberce bütün işlerini,

Em vazipeleri ne bolsa,  -  Hem vazifeleri ne ise,

Ettirgen Hak Rahman!  -  Hak Rahman yaptırıyor, yaratıyor!

 

Bäri adem gevdesinde,    -   Bütün insanların bedenlerinde,

Em yanvarda bolgan  -  Hem hayvanlarda olan,

Tagı ösimlik, terekke  -  Ve de bitkiler ve ağaçlara,

Kirgen savlay zarreler;    -  Girerek vazife yapan bütün zerreler,

Är bîrevi bîr müşede,   -  Her biri bir organda,

Jıyılgan tap nizamman!   -  Tam bir düzenle toplanıyor!

Sosı beri zerrelerdiñ  -  Bütün bu zerrelerin

Är müşede ölşemmen  -  Her organda bir ölçüyle

Qalganı üyken sır!  -  Kalması büyük sır!

 

Nege dese bîr Allah,  -  Çünkü bir olan Allah,

Qayyum bolgan Rab Allah, -  Kayyum olan Rab Allah,

Är müşede är bîr zerredi,   - Her organda, her bir zerreyi,

Ornında ıslap turgan.  -  Devamlı yerinde tutuyor.

Bîr yaqtan em sosınlarga  -  Bir taraftan da onlara

Vazipesin kördürgen.  -  Vazifesini gördürüyor.

 

Bäri müşe nav almen,  -  Bütün organlar şu halleriyle,

Hak’tın Qayyum bolganına,  - Hakk’ın Kayyum olduğuna,

Küşinin derecesine - Gücünün derecesine,

Misaller bolup turgan,  -  Misaller olmaya devam ediyor.

 

Nege dese insanlardıñ  -  Çünkü insanların 

Sanları qayda bargan!  -   Sayıları nerelere ulaştı!

Yanvarlar em qaş türlü!   -  Hem hayvanlarda kaç tür var!

Är şeşitte qaşav bar!  -  Ve her türde kaç ferd var!

Ösimlikpen barabar,  -  Bitkilerle beraber,

Sosunlardıñ berisinde,  -  Bunların hepsinde,

Neşe türlü müşeler bar!..  -  Nice türlü organlar var!..

 

Nav manedi oylasaq,   -  Şu manayı tefekkür etsek,

Qaydey yaratuvşı bolgan   -  Nasıl bir yaratıcı olmakta

Quday’ımız Rab Allah!  -  İlahımız Rab Allah!

Munşa zarre qaş bolsa,  -  Bunca zerre, sayısı kaç ise,

Em qaş vazipesi bolsa;  -  Hem kaç vazifesi varsa;

Är bîrevin är müşede,   -  Her birini, her organda,

Islap turgan yengilşe,   -  Kolayca tutuyor,

Em vazipesin ettirgen!   - Hem vazifesini yaptırıyor!

 

Misal bolsa “Yigerdiñ,   -   Örnek verilecek olursa “Ciğerin,

Besyüz vazipesi bar!”  -  Beşyüz vazifesi var!”

Dep aytqan alimler!  -  Diye söylüyor alimler!

 

Tilimizge qarasaq,   -  Dilimize baksak,

Sosunda em mınlagan  -  Onda da binlerce    

Vazipeler bolganın  -  Vazifeler olduğunu

Özleri bizge aytqan! -  Kendileri bize söylüyorlar!

 

So zerrelerdiñ bîr yaqtan,   -  Bu zerrelerin bir taraftan,

Sankim seldey agıp turgan,  -  Sanki sel gibi akan,

Em boraday esip turgan   -  Hem fırtına gibi esip duran

Neşe düşpanları bar... -  Nice düşmanları var...

 

Sosunlardıñ yıyılganıñ,   -  Onların toplanmasını,

Bîr müşede qalganın   -  Bir uzuvda kalmasını

Bızbaga azir turgan    -   Engellemeye hazır bekleyen

Bîr köp sebepler bolgan...  -  Bir çok sebepler var...

 

Nav allermen barabar,    -   Bu olumsuz hallere rağmen,

Zarreler vazipesin  -  Zerreler, görevlerini

Sasırmay etip turgan...   -  Şaşırmadan yapmaya devam ediyorlar...

 

Alimlerdi tıñlasaq,  -  Alimlere kulak  versek,

Baska neşe misallerdi   -  Başka nice misalleri

Är dayim aytıp turgan... -  Vermeye devam ediyorlar...

 

Hayret bergen bîr misaldi,  -   Hayret veren bir misali,

Bîr doqtur aytqan edi.  -  Bir doktor söylemişti.

Esimde qalganlardı,  -  Aklımda kalanları,

Tömende aytıyaqpan:  -  Aşağıda söyleyeceğim:

 

“Adem qorqıp sasırsa,   -   “İnsan korkup bocalasa,

Süyünse ya muñaysa, -   Sevinse ya da üzülse,

İnsandıñ tamarları,  -   İnsanın damarları,

Taralgan ya keñgeygen.  -  Daralır veya genişler.

 

Tek, bîr tamar sosınlardan,  -  Ancak bir damar onlardan,

Är dayim ayrı qalgan: - Daima istisna haldedir:

Anamızdıñ qursagında  - Annemizin karnında

Balaga baylı tamar...  -   Bebeğe bağlı damar...

Aynı tamar bolgan alde,  -  O da aynı vücudun damarı olduğu halde,

Baskalarga oqşamagan!  -  Diğerlerine benzemez!

 

Qaysı alde bolsa bolsun,  -  Hangi halde olursa olsun,

Süyünse ya qorqsa ana,  -  Anne sevinse ya da korksa,   

So tamar äş bîr zaman   -   O damar hiçbir zaman

Avıspay aynı qalgan!  -  Değişmeden aynı kalır!

 

Eger sosı em avıssa,  -  Eğer o damar da değişse,

Aynı basqa tamarlarday  -  Aynen başka damarlar gibi

Büzülse ya kengeyse,   -   Büzülse ya genişlese,

Söz kelüvi taralsa,   -  Söz gelişi daralsa,

Balaga az qan ketip  -  Çocuğa az kan gidip

Belkim sosı sebepten  -  Belki bundan dolayı bebek,

Ya öliyek, ya de saqat  -  Ölebilir, ya da sakat

Qaluvga imkän bar! - Kalma ihtimali var!

 

Ol tamarman anaga  -   O damarla anneye

Baylı bolgan baladı,  -  Bağlanmış bebeği,

Qayyum atıman Allah, - Kayyum adıyla Allah,

Bılayına qorşalap -  Böylece muhafaza edip

Savlıgını dayim qılgan!  - Sağlığını devamlı kılmış!

 

Zarre yıldız qasında, - Zerreler ve yıldızlar yanında

Beri zatta, beri iste,  -   Bütün her şeyde ve her işte,

Quday’dıñ islerine,  -  Allah’ın işlerine,

Aqıl är dayim qayran! -  Akıl daima hayran!

 

Är bîr maqluq ne bolsa, -  Her bir varlık ne olursa olsun,

Em är bîr zat, är isinde,  -  Hem her bir şey, her işinde,

Är dayim Haq Quday’dıñ  - Daima Hak Allah’ın

Qayyum degen atına,  -  Kayyum denilen ismine,

Muqtaj bolup turgan!  -  Muhtaçlığı devam etmektedir!

 

Savlıqpan qalıñız!  Sağlıcakla kalınız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

 
 


Bäyläneşle xäbärlär