Nogayşa 38/2023: ÄR ZATTAN HAQ KÖRİNGEN! (1)

Bu yuma “ÄR ZATTAN HAQ KÖRİNGEN!” baresinde söz bardıramız! Bu hafta “HER ŞEYDEN HAK GÖRÜNÜYOR!” konusunda sohbet edeceğiz!

1994778
Nogayşa 38/2023: ÄR ZATTAN HAQ KÖRİNGEN! (1)

Nogayşa 38/2023: ÄR ZATTAN HAQ KÖRİNGEN! (1)

Käinattı yaratqan,  - Kainatı yaratan,

Bîr bolgan Haq Allah, -  Bir olan Hak Allah,

Är bîr zattan özine,  - Her bir şeyden kendisine

Bar bolganın, bîr bolganın  -  Var olduğunu, bir olduğunu

Bildirsin dep är maqluqqa,  - Bildirsin diye her varlığa,

Bîr köp tereze aşqan...  -  Birçok pencere açmış...

Sosı terezelerden  - O pencerelerden

Bîr kesegi nav bolgan: - Bazıları şunlardır:

 

Közümüzben körgenimiz - Gözümüzle gördüğümüz

Är bîr zat ne bolsa, - Her bir şey ne olsa,

Em kîm bolursa bolsun, - Ve kim olursa olsun,

Bärisiniñ türlü türlü  - Hepsinin türlü türlü

Muqtaj bolgan acatı bar. - Muhtaç olduğu ihtiyaçları var.

Bîr yaqtan şeşit şeşit   -  Bir taraftan çeşit çeşit

Tilegeni zatlar bar... - İstekleri var...

 

Ene sosı acatı,  - İşte o hacetleri,   

Em tilegen är zatı,  - Hem dilediği herşey,

Ummaganı, bilmegeni, - Ummadığı, bilmediği,

Tagı qolı yetpegen  -  Ve de eli yetişmediği

Orınlardan özine,  - Yerlerden kendisine,

Savlay tiyisli bolup  - Hepsi layık olarak

Eñ münasip vaqıtta,  -  En münasip vakitte,

Kömegine yetişken... - İmdadına yetişiyor...

 

Tek, kerekken acattıñ  -  Ancak, gerekli ihtiyaçların

En kişkeyini almaga, - En küçüğünü elde etmeye

So muqtajlardıñ äş bîrevinin  -  O muhtaçların hiç birisinin

Quvatları yetpegen.  -  Güçleri yetmiyor.

 

Em özümüzge qarasaq, - Hem kendimize baksak,

Tısımızga, işimizge - Dışımıza, içimize

Salıngan müşelerdiñ, - Konulan azaların,

Em sanasız duygulardıñ,  - Hem sayısız duyguların,

Är bîrevine muqtajbız... -  Her birine muhtacız...

 

Sosınlarman barabar,  - Bunlarla beraber

Är müşediñ, duygudıñ  - Her uzvun, duygunun

Ayrı ayrı är bîrevine  - Ayrı ayrı her birine,

Bärisine kerekken  - Hepsine gerekli olan

Neşe zatqa em muqtajpız...  -  Nice şeylere de muhtacız...

 

Mine Kün, töbemizde,  - İşte Güneş, tepemizde,

Tap ornına salıngan... - Tam yerine konulmuş...

Ava, su, ötbekke,  -  Hava, su, ekmeğe,

Basqa neşe nimetlerge,  - Başka nice nimetlere

Är dayim muqtajpız! – Her daim muhtacız!

 

Atta sosı nimetlerden - Hatta bu nimetlerden

Tek bîrevi bolmasa,  - Tek birisi olmasa,

 Yaşavda qalamaspız! - Hayatta kalamayız!

 

Yogardaqı aytılgan  - Yukarda anılan

Är bîr nimet, bîr basına   - Her bir nimet, tek başına

Özi mucize bolganday,  - Kendisi mucize olduğu gibi,

Bizge yetkerilgeni em, - Bize ulaştırılması da,

Ayrı mucize bolgan!  - Ayrıca mucize olmakta!

 

Ava, kökke uşup ketpey  -  Hava, fezaya uçup gitmeden

Tap burnumdıñ tübine  - Tam burnumun dibine

Kelip meni solıtqan... - Gelip beni nefeslendiriyor...

 

Suvımız yer astından;  -  Suyumuz yer altından;

Bulaqlardan, tavlardan  - Pınarlardan, dağlardan

Yoşup qaynagan, aqqan... - Coşup kaynayıp akıyor...

 

Avvelinde deñizlerden  - Öncesinde denizlerden

Buhar bolup, kökke şıgıp  - Buhar olup, göğe çıkıp

Qayta yamgır, rahmet bolup - Tekrar yağmur, rahmet olup

Tüskeni em ayriyeten  - İnmesi de ayrıca

Bîr mucize nimet bolgan...  - Bir mucize nimettir...

 

Esi, yanı bolmagan, - Aklı, canı olmayan,

Meni äş tanımagan  - Beni hiç tanımayan

Nav topraqtan şıgarılgan, -  Şu topraktan çıkarılan

Neşe nimetlerdi em - Nice nimetleri de

Yengilce alayım dep - Kolayca alayım diye

Qolum tap kerek kebimen  -  Kolum tam gerekli şekliyle

Nav kevdeme tagılgan...  - Bu gövdeme takılmış...

 

Em nimetlerdi körsem dep  -  Hem nimetleri göreyim diye 

Közüm köp yahşı keppinen  - Gözüm çok güzel şekliyle

Betimde bek tiyisli, - Yüzümde, pek layık,

Eñ arüv yerge salıngan... -  En iyi yere konulmuş...

 

Endi basqalardı em -  Şimdi başkalarını da 

Sanagandı tilesem, -  Saymak istesem,

Äş imkän tabılmagan... - Hiç imkan bulunmuyor...

 

Mine sosı nimetler,   - İşte şu nimetler,

Aynı mende bolganday  -  Aynı bende olduğu gibi

Basqa insanlarda em bar... -  Başka insanlarda da var...

 

Ayriyeten milyonlagan - Ayrıca milyonlarca

Aynı mendey, är zatqa - Aynı benim gibi her şeye

Muqtaj bolgan yanvardı,  - Muhtaç olan hayvanları,

Tagı qosup eslesem, - Dahi ilave ederek düşünsem,

Qaydey yahşı aqıyqat, - Nasıl da güzel bir hakikat,     

Qalbimizge aşılgan: - Kalbimize açılıyor:

 

Demek sosı nimetler;  - Demek bu nimetler;

Är bîrevi, ayrı ayrı - Her biri, ayrı ayrı

So nimetlerdi maga, - O nimetleri bana

Maramatıman bergen,  -  Merhametiyle veren,

Bar bolganı haq bolgan,  - Varlığı hak olan,

Tagı kerekli bolgan  -  Ve de gerekli olan

Bîr Rabb’tıñ iqramı bolgan... - Bir Rabb’ın ikramıdır...

 

Em barisi bîrden  -  Hem hepsi birden

Kün’diñ savlesi Kün’di  - Güneş’in ışığı Güneş’i

Körsetkendey aynı, - Gösterdiği gibi, 

Nav perdeler artında,  -  Şu perdeler arkasında,

YaratuvşıAllah’tı, - Yaratıcı Allah’ı,

Neşe qasiyetli Rab’tı, - Nice hasiyetleri olan Rabb’ı

Esimizge körsetken... - Aklımıza gösteriyor.

 

Allah yoq!” dese insan,  - “Allah yok!” dese insan,

Nav mucize nimetlerdi,  - Bu mucize nimetleri,

Bizlerge kim beralgan? - Bizlere kim verebilir?

Sañır tabiyat, kör quvvatpa,  - Sağır tabiat, kör kuvvet mi,

Ya sarsem tesadüppe?  - Ya sersem tesadüf mü?

Ya de aciz, em yansız,  -  Ya da aciz, hem cansız,

Aqlı, pikri bolmagan  -  Aklı, fikri olmayan

Sebepler me beriyek?.. - Sebepler mi verecek?..

 

Kim inkär etse Haq’tı, - Hakk’ı kim inkar etse,

Ya jahilikpen, ya gapletpen,  -  Ya cahillikle, ya gafletle,

Ya künalerge bugulganga,  -  Ya günahlara boğulduğu için,

Yade esin yoytqan sebep   -  Ya da aklını kaybettiği için

İnat etip inkär etken! -  İnat edip inkar eder!

 

Savlıqpan qalıñız! - Sağlıcakla  kalınız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 

 
 


Bäyläneşle xäbärlär