Nogayşa 37/2023: BAHAR NE DEP AYTIPYATIR?

Bu yuma “BAHAR NE DEP AYTIPYATIR?” baresinde söz bardıramız - Bu hafta “BAHAR NELER SÖYLÜYOR?” konusunda sohbet edeceğiz...

1991713
Nogayşa 37/2023: BAHAR NE DEP AYTIPYATIR?

Nogayşa 37/2023: BAHAR NE DEP AYTIPYATIR?

Bahardıñ bizge aytqanı - Baharın bize söylediği    

Neşe aqıyqatlar bolgan... -  Nice hakikatlar var...

Avvel Quday barlıgına,   - Önce Allah’ın varlığına,

Tagı küşi quvvatına,  -  Ve de gücü kuvvetine,

Bahar üyken misal bolgan... -  Bahar büyük misal olmakta.

 

Basqa yagıman, baharda,    -  Başka tarafıyla, baharda,

Ölip ketken maqluqlardı, -  Ölüp giden mahlukları,

Är baharda qaytadan   -  Her baharda yeniden

Tiriltkeni, Allah’tıñ  - Diriltmesi, Allah’ın

Bizdi tagı ölgen soñ -  Bizi de öldükten sonra

Qaytadan tiriltiyegine,  - Yeniden dirilteceğine,

Közimizben körgenimiz  -  Gözümüzle gördüğümüz

Alamat körim bolgan...  -  Çok güzel örnek olmaktadır...

 

Bahardıñ esiginden  - Baharın kapısından

Aşılgan manelermen - Açılan manalarla

Neşe aqıyqatqa barılgan... -  Nice hakikatlara ulaşılıyor...

Sosınlardan bîr kesegi,  -  Onların bir kısmı,

Nav aytılgan mane bolgan: -  Şu söylenen manalardır:

 

“Äş imqanı barma eken,  -  “Hiç imkanı var mı ki,

Ölgen, qurugan yerdi, -  Ölmüş, kurumuş yeri,

Qayta tirilteberip  -  Yeniden diriltip

Bärisine yan bergen;   -  Hepsine can veren;

Milyonlagan maqluqtı,  - Milyonlarca mahluku,

Atta är bîr taypası - Hatta her bir taifesi

İnsanlardıñ sanasından  - İnsanların sayısından

Qatın qatın köp bolgan  -  Kat kat çok olan

Ösimlik em yanvardı,  -  Bitkiler ve hayvanları,

Är sanede, yangıdan  -  Her senede, yeniden       

Bärisini tiriltip    -  Tamamen diriltip

Yerli yerine salgan,  -  Yerli yerine koyan,

Küşi sonsuz bîr Allah, - Gücü sonsuz bir Allah,

Ölüp ketken insanlardı, - Ölüp giden insanları,      

Qayta tiriltpese bolar ma? - Yeniden diriltmese olur mu?

 

Bîr yaqtan em tiriltkeni  -  Bir taraftan hem dirilttiği  

Bari so maqluqlardı, - Bütün şu varlıkları,

Qarısıq bolgan alde, - Karışık olduğu halde,

Är bîrevini äş mıtbay - Her birini hiç unutmadan 

Bîrbîrevinden ayırıp;  -  Birbirinden ayırıp

Yañıdan yaratqan  -  Yeniden yaratan

Küşli, bilimli Allah, - Güçlü, ilim, sahibi Allah

Ölgen soñ bizlerdi em  -  Öldükten sonra bizleri de

Qayta tiriltpey kalır ma? - Yeniden diriltmeden kalır mı?

 

Mine sosı baharman  - İşte bu baharla

Öziniñ är bîr zattı,  -   Kendisinin her bir şeyi,

Qaysı darecelerde    -  Hangi derecelerde

Bilgenini, körgenini,   -  Bildiğini, gördüğünü,

Eslilerge körsetken, -   Aklı olanlara gösteren,

Köp küşli, maramatlı,  -  Çok güçlü, merhametli,

Bäri isi hikmetli,  -   Bütün işi hikmetli,

Yaratuvşı Haq Allah, - Yaratıcı Hak Allah,

Ölgen soñ bizlerdi em,  -   Öldükten sonra bizleri de

Qaytadan tiriltiyek...  -  Yeniden diriltecektir...

 

Tiriltilgen maqluqlarga  -  Diriltilen mahluklara

Bîr basqa yaqtan qarasaq;  -  Bir başka yönüyle baksak;

So maqluqlardı Quday’ımız  -  O varlıkları Allah’ımız,

Qaş keppinen tiriltken,  -  Kaç şekilde diriltiyor,

Közlerimizben köremiz:  -  Gözlerimizle görüyoruz:

 

Bîrinşi bîr kebi,  -  Birinci bir şekli,

Terekler em ösimliktiñ,  - Ağaçlar ve bitkilerin,

Em bazı yanvarlardıñ  -  Hem bazı hayvanların

Özlerini, tuvradan  -  Kendilerini, doğrudan

Yañıdan tiriltedi...  - Yeniden diriltiyor...

Quruganday terekler,  -  Kurumuş gibi olan ağaçlar,   

Em ösimlikler, ölenler  -  Hem bitkiler, otlar,

Qaytadan tiriledi.  -  Yeniden diriliyor.

Ölgenlerge usagan -  Ölülere benzeyen

Yanvarlardıñ bazısı em  - Hayvanların bazısı da

Bes altı ay äş bîr zat   -  Beş altı ay hiç bir şey

Aşamadan turadı!  -  Yemeden duruyorlar!

Quday’ımız Hak Allah, - Rabb’imiz Hak Allah,

So yanvarlarga yañıdan  -  O hayvanlara yeniden

Qudretimen yan beredi.  -  Kudretiyle can veriyor.

 

Ekinşi bîr tiriltüv, -  İkinci bir diriltme

Yapıraqlarda boladı. - Yapraklarda oluyor.

Qurup tüsken yapraqlar,  -  Kuruyup yere düşen yapraklar,

Buruñgı yıl qaydey bolsa,  -  Önceki yıl nasıl ise,

Aynı sosınlarga usap  - Aynen onlara benzeyip

 Yañıdan tiriledi.  -  Yeniden diriliyor.

Är baharda şıgarılgan  - Her baharda çıkarılan

Yapıraqlar ötken yıldıñ  - Yapraklar geçen yılın

Yapıraqları bolmay  -  Yaprakları olmayarak

Yañıları yaratıladı.  - Yenileri yaratılıyor.

 

Bîr yaqtan tuqımlardıñ,  -  Bir taraftan tohumların

Bärisiniñ maddesi  -  Hepsinin maddesi,

Bîrbîrevine oqşaydı. -  Birbirine benziyor.

Em är bîrevi barabar,  -  Hem her biri beraber,

Qarısıq bolgan alde,   -  Karışık olduğu halde,

Äş bîrevi mıtılmay,  -  Hiç biri unutulmadan,

Tagı äş qarıspay, -  Ve de hiç karışmadan,

Tezoq, az bîr vaqıtta,  -  Çabucak az bir vakitte,

Dünyadıñ är yagında,  -  Dünyanın her tarafında,

Yengilşe, intizamman,  -  Kolayca, intizamla,

Bîr ölşemmen tiriltiledi!  -  Bir ölçüyle diriltiliyor!

 

Endi sosı manelerdi  -  Şimdi şu manaları

Barabarca eslesek,  -  Beraberce düşünsek,

Munşa isti, är bahar  -  Bunca işi, her bahar

Etken bîr Quday’ga, -  Yapan bir Allah’a

Qaysı is avır kelsin!  -  Hangi iş ağır gelsin!

Nav qudrette bîr Allah,  -  Şu güçteki bir Allah,  

Köklerdi em yerlerdi, -  Gökleri ve yerleri,

Qaytatan bîr taga  -  Tekrar,  bir daha

Yengil yaratalmas pa? -  Kolayca yaratamaz mı?

 

Ene sosı manelerdi,  -  İşte bu manaları,

Ullı kitap Quran’da,   -  Yüce kitap Kur’an’da,

Quday’ımız Rab Allah,  -  İlahımız Hak Allah,

Bek köp ayette aytqan... -  Pek çok ayetlerde buyurmuş...

Manesimen aytılsa   -   Manasıyla söylense

Bîr ayet dep bolgan:  -  Bir ayet şöyledir:

“Allah’tıñ rahmetimen  -  “Allah’ın rahmetiyle

Etken islerine qarañız! - Yaptığı işlerine bakınız!

Ölgen soñ yer betini,   -  Öldükten sonra yer yüzünü,

Qayta, qaytip tiriltedi!  -  Tekrar, nasıl diriltiyor!

Ölgenlerdi tiriltgeni,   -  Ölüleri diriltmesi,

Ene süytübüne bolgan... -  İşte böyle olacaktır...

Sonun är zatqa küşi yetken!’  - Onun her şeye gücü yeter!”

 

Mine sosı baharman  -  İşte şu baharla,

Rabbımızdıñ barlığını, -  Rabbimizin varlığını,

Tagı bilüv, küşini  -  Ve de ilmini, gücünü,

Tiriltkenlerine qarap  -  Dirilttiklerine bakıp

Arüv etip añlaymız -  İyice anlıyoruz.

 

Em bizlerdi qaytadan  - Hem bizleri yeniden

Tiriltip özi qasına  -  Diriltip kendi katına

Alıyagına yürekten  - Alacağına yürekten

Şek etpey inanamız...  -  Şüphe etmeden inanıyoruz...     

 

Savlıqpan qalıñız!  Sağlıcakla kalınız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 
 


Bäyläneşle xäbärlär