Nogayşa 34/2023: ÄR ZAT ALLAH DEPYATIR (1)

Bu yuma “ÄR ZAT ALLAH DEPYATIR!” baresinde söz bardıramız... - Bu hafta “Her Şey Allah Diyor!” konusunda sohbet edeceğiz...

1983466
Nogayşa 34/2023: ÄR ZAT ALLAH DEPYATIR (1)

Nogayşa 34/2023: ÄR ZAT ALLAH DEPYATIR (1)

Käinattıñ en yogar,  -  Kainatın en yukarı   

Yade tömenindeki  -  Ya da aşağısındaki

Tabaqalarında bolgan  -  Tabakalarında olan

Alemlerlerdiñ baresi,  -  Alemlerin hepsi

Ayrı ayrı tillerimen  -  Ayrı ayrı dilleriyle

Allah dep aytıpyatır. - Allah diye söylüyor.

 

Yaratılgan ne bolsa,   -  Yaratılan ne varsa,   

Bärisi bîr aqıyqattı;  -  Hepsi bir hakikatı;

Bar bolgan, em bîr bolgan,  - Var olan ve bir olan   

Hikmetli  Yaratuvşı  -  Hikmetli Yaratıcı  

Allah’tıñ  Rablıgını, - Allah’ın Rab’lığını,

Bizlerge bildiripyatır...   -  Bizlere bildiriyor...

 

Sanasız neşe is bolsa,  -  Sayısız nice iş varsa, 

Baresini küşimen  -  Hepsini kendi gücüyle

Bîr basına yasagan   -  Tek başına yapan

Quday’dı tanıtıpyatır...  -  Allah’ı tanıtıyor...

 

Sosı sanasız islerdi,  -  Şu sayısız işleri, 

Bîr taqıyqa äş toqtamay,  -  Bir dakika hiç durmadan,

Baresini bîrdemeden,  -  Hepsini beraberce,

Är dayim etip turgan  -  Her daim yapıp duran  

Bîr Allah’qa esi bolgan  -  Bir Allah’a aklı olan 

Är insan inanıpyatır... -  Her insan inanıyor...

 

‘Qaytip inanar?’ desek,  -  ‘Nasıl inanır?’ desek,

Avvel kökke qarasaq,  -  Evvela gökyüzüne baksak,  

Qozmograpya ilminiñ  -  Astronomi ilminin  

Bergen mağlumatlarıman  -  Verdiği malumatlarla

Üyrenilgen haqıyqatlar:  -  Öğrenilen hakikatlar:

Neşe üyken maqsatlarman  -  Nice büyük maksatlarla   

İntizamlı areketler”,  -  İntizamlı hareketler,

Jalal iyyesi bîr Rab’tıñ  -  Celal sahibi bir Rabb’ın

Barlıgını em küşini,  -  Varlığını, hem gücünü,  

Tagı em bîrligini,  -  Ve dahi birliğini,

Rablıgınıñ ongınlıgın,  -  Rablığının kemalini,

Bärimizge körsetipyatır...  -  Hepimize gösteriyor...

 

Em düniyaga qarasaq,  -  Hem dünyaya baksak,

Aynı köklerge usap   -  Aynı göklere benzeyerek

Yerdin betinde tagı,  -  Yer yüzünde dahi, 

Em jeograpya ilminiñ  -  Hem coğrafya ilminin

Şayitligi, aytqanıman  -  Şahitliği ve ifadesiyle

Gayet üyken paydalar,  -  Gayet büyük faydalar,

Maslagatlar bolsun dep  -  Maslahatlar gerçekleşsin diye

Qıs, bahar, yaz em küzde,  -  Kış, bahar, yaz ve güzde,

Bärimizdiñ körgeni, - Hepimizin gördüğü,

Bîr neşe “intizamlı,   - Bir nice intizamlı,

Türlengen barı aller”,  -  Değişen bütün haller,

Küşli em Jalallı,  -  Güçlü hem celalli,

Bîr Allah’tıñ barlıgınıñ  -  Bir Allah’ın varlığının

Mejburlıgını eske,  -  Mecburluğunu akla,

Ayrı ayrı bildiripyatır.  -  Ayrı ayrı bildiriyor.

 

Tagı sosı Haq Quday’dıñ   -  Ve de şu Hak Allah’ın

Bîrligimen Rablıgınıñ  -  Birliğiyle Rablığının

Soñsız kepte kemalını,  -  Sonsuz şekilde kemalini,

Ullı, oñgın qasiyetpen  -  Yüce, kamil özelliğiyle

Bäri isti qılganını, -  Bütün işleri yaptığını,

Bärimizge körsetipyatır...  -  Hepimize gösteriyor...

 

Nav aqıyqatlar qasında,   -  Şu hakikatlar yanında,

Qara yerler, deñizlerde, -  “Karalar ve denizlerde,

Neşe soñsız rahmetpen   -  Nice sonsuz rahmetle

Rızıqları berilgen; -  Rızıkları verilen,

Ziyadası soñ darece  -  Dahası son derece

Savlay tap hikmetpen,  -  Bütünüye tam bir hikmetle,

Türlü türlü keplermen,-  Türlü türlü şekilleriyle,

 Ayrı ayrı  duygularman  -  Ayrı ayrı duygularla

Jeyizlengen yanvarlar”, -  Techiz edilen hayvanlar,”

 Quday’dıñ Rablıgınıñ   -  Allah’ın Rablığının

 Soñsız ullılıgına, -  Sonsuz yüceliğine,

Bîrer bîrer, ayrı ayrı, - Birer birer,  ayrı ayrı,

Qayta qayta, bîr Qadir,  -  Tekrar tekrar, bir Kadir olan,

Jalal iyyesi Haq’tıñ    -  Celal sahibi Hakk’ın

Barlıq em birligine   - Varlık hem birliğine

Şayitlik etipyatır.   -  Şahitlik ediyor.

 

“Em barabar, gayet keñ  -  “Hem beraber, gayet geniş

 Bîr ölşemmen Qudaylıqtıñ - Bir ölçüde, ilahlığın

Azamat em Rablıgınıñ  -  Azamet hem Rablığını,

Ongınlıgın” körsetipyatır... -  Kemalini” gösteriyor...

 

Ayriyeten bavlardaqı  -  Ayrıca bağlardaki

Muntazam ösimlikler,  -  Muntazam bitkiler,

Em sosınlardan şıqqan -  Hem onlardan çıkan

Türlü, süslü, şeşekeyler,  -  Türlü türlü çiçekler,

Em şeşekeylerden bolgan  -  Hem çiçeklerden meydana gelen

Neşe ölşemli meyva,  -  Nice ölçülü meyvalar,

Em meyvalarga salıngan  -  Hem meyvalara konulan

Türlü türlü naqışlar,” - Türlü türlü nakışlar,

Bîrer bîrer, qayta qayta,  -  Birer birer, tekrar tekrar,

Är zattı hikmetpinen  -  Her şeyi hikmetle

Yaratuvşı,Qadir’diñ  - Yaratıcı, Kadir olan Allah’ın

Barlıgına şehadetler, -  Varlığına şehadetler,

Em bîrligine işaretler  -  Hem birliğine işaretler

Eteberip turupyatır...  -  Edip duruyor...

 

Em tögerekte körilgen  -  Hem etrafta görülen

Yarasıq barı maqluq,  -  Güzel bütün varlıklar,

Köplikleri qasında, -  Çoklukları yanında,

Körsetişli keplerimen,” -  Gösterişli şekillleriyle,

Quday’ımız HaqAllah’tıñ - İlahımız Hak Allah’ın

Rahmetiniñ gözelligin, - Rahmetinin güzelliğini,

Em Rablıgınıñ ongınlıgın, -  Hem Rablığının kemalini,

Bärimizge körsetipyatır... -  Hepimize gösteriyor...

 

Ayriyeten aspandaqı  -  Ayrıca gökyüzündeki

Bulutlardan, neşe müyim  - Bulutlardan nice mühim

Hikmetler em gayalar,  -  Hikmetler hem gayeler,

Bek kerekli paydalar,  -  Çok gerekli faydalar,

Tagı meyvalar üşün,  -  Ve de meyvalar için,

Vazipeler berilip  -  Vazifeler verilip

Yiberilgen yamgırdıñ  -  Gönderilen yağmurun

Tamşıqları barabar, -  Damlaları beraber,

So tamşıqlar sanasınca,  -   Bu damlalar sayısınca,

Savlay Hikmet İyyesi  -  Bütünüyle hikmet sahibi

Bîr Küşli Yaratuvşıdıñ   -  Bir güçlü yaratıcının

Vacip bolgan barlıgını,  -  Vacip olan varlığını,

Tagı em bîrligini, - Ve de birliğini,

Em Rablıgının kemalını, -  Hem Rablığının kemalini,

Qayta qayta körsetipyatır... -  Tekrar tekrar gösteriyor...

 

Em “yerdeki tavlardıñ, -  Hem “Yer yüzündeki dağların,

So tavlardaqı madenlerdiñ, -  O dağlardaki madenlerin,

Ayrı ayrı qasiyetpen,  -  Ayrı ayrı özellikleriyle,

Neşe türlü payda üşün,  -  Nice türlü fayda için,

Bîrer anbarga oqşap  -  Birer anbara benzeyerek

So tavlarga salınganı,”  -  Bu dağlara konulması,”

Aynı tavday berkigen   -  Aynı dağlar gibi sağlam

Bîr quvvatpan qayta qayta, -  Bir kuvvetle tekrar tekrar,

So hikmetli Sani’diñ  -  O hikmetli yaratıcının

Barlıgınıñ vacipligin,   -  Varlığının vacipliğini,

Tagı em bîrligini,  -  Ve de birliğini,

Rablıgınıñ oñgınlıgın  -  Rablığının kemalini,

Alemge körsetipyatır... - Aleme gösteriyor...

 

Qalgan basqa manelerdi, - Kalan başka manaları,  

Keliyek yuma inşallah  -  Gelecek hafta inşallah

Ayttırsın bizge Allah! - Söyletttirsin bize Allah!

 

Savlıqpan qalıñız!  - Sağlıcakla kalınız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

 
 


Bäyläneşle xäbärlär