Nogayşa 25/2023: MİRAŞ AQINDA AVIR BAZI SORAVLAR

Bu yuma “MİRAŞ AQINDA AVIR BAZI SORAVLAR” baresinde habarlasamız... - Bu hafta “MİRAC HAKKINDA AĞIR BAZI SORULAR” hakkında sohbet edeceğiz...

1954101
Nogayşa 25/2023: MİRAŞ AQINDA AVIR BAZI SORAVLAR

Nogayşa 25/2023: MİRAŞ AQINDA AVIR BAZI SORAVLAR

Mîraş aqında eske kelgen  - Mirac hakkında akla gelen

Bazı avır soravlarga,  -  Bazı ağır sorulara,

Bîr alimdiñ bergeni   - Bir alimin verdiği

Yavaplar bılay bolgan:  - Cevaplar şöyledir:

   Sorav:   -  Soru:

Sen qalbinden aytasın:  -  Sen kalbinden söylüyorsun:

Men qaytip inanayım,  - “Ben nasıl inanayım,

Är zattan taga yuvıq   -  Her şeyden daha yakın

Bolgan bîr Allah’qa,    -  Olan bir Allah’a,

Paygambar aleyhisselam’dıñ   - Peygamber aleyhisselam’ın

ñla sanelik  yoldı  -  Binler senelik yolu

Ötken soñ, yetmis mıñ    - Geçtikten sonra, yetmiş bin

Perdelerdi ozaberip  - Perdeleri geçip

Allah’pan söyleskeni,   - Allah ile konuşması,

Qaydey aqıyqat bolgan? -  Nasıl bir hakikattır?

 

Bizge bizden taga yuvıq    - Bize bizden daha yakın

Allah’tıñ qasına,     -  Allah’ın yakınına,

Qaytibine ketip bargan?”-  Nasıl gitmiştir?

 

Nav soravga berilgen   - Bu soruya verilen

Yavap solay kepte bolgan: - Cevap şu şekildedir:

 

Cenab-ı Haqär zatqa,   - Cenab-ı Hak her şeye,

Är zattan yuvıq bolgan;    - Her şeyden daha yakındır;

Tek är zat, Allah’tan,   - Ancak her şey, Allah’tan

Soñsız kepte erek turgan.  - Sonsuz şekilde uzaktadır.

 

Misal bolsa sosı Kün,     -  Misal verilecek olsa, şu Güneş,

Eger bilimi bolup,   - Eğer bilgisi olup

Em söylep qonuşqay edi,  - Hem de konuşabilseydi,

Qolındaqı bıyalanda,   - Senin elindeki aynanda,

Seninminen söylesip,   -  Seninle söyleşip,

Barabarşa bîr neşe  - Beraberce bir nice

İslerdi em eter edi...  - İşleri de yapabilirdi.

 

Senin köz bebegindin   - Senin göz bebeğinin

İşine kirgen Kün,    - İçine giren Güneş,

Saga senden yuvıq bolgan.  -  Sana senden yakındır.

Sen Kün’den tört miñ sane    - Sen Güneş’ten dört bin sene

Ereklerde turasın...  -  Uzaklarda bulunuyorsun.

 

Nav alinmen so Kün’ge   - Bu halinle o Güneş’e

Yanaşıp baralmassın...  -  Yanaşıp ulaşamassın...

Belki Ay’day aspanga  - Belki Ay gibi gökyüzüne

Barıp tuvradan tuvra  -  Gidip doğrudan doğruya

Kün’ge qarşı turalsan  -  Güneşe karşı durabilsen,

Belki bıyala bolarsın...  -  Belki ayna olabilirsin...

 

Aynı sosı misaldey,  -  Aynen bu misal gibi,

Azel em abedler Kün’i,   -  Ezel ve ebedler Güneş’i

Calal İyyesi Allah,  -  Celal sahibi Allah,

Är zatqa är zattan   -  Her şeye her şeyden

Taga yuvıq bolgan alde,  - Daha yakın olduğu halde,

Är zat ondan erek bolgan...  - Her şey ondan uzakta bulunmaktadır...

 

Allah’qa yuvıqlıqtı  -  Allah’a yakınlığı

Eger tilese insan,   - Eğer insan istese,

Barı yaratılgan maqluqtı  - Bütün yaratılan varlıkları

Ozaberip Quday’dıñ  -  Geride bırakıp Allah’ın

Yaratqanı barı zattıñ   - Yarattığı bütün her şeyin

Mıñla perdesin ötip - Binler perdesini geçip

Käinattı quşatqan    - Kainatı kuşatan

Esma-yı Hüsna’sınıñ,   - Esma-i Hüsna’sının,

Yani gözel atlarınıñ  - Yani ‘güzel isimleri’nin

Är bîreviniñ soñsız   -  Her birisinin sonsuz

Tecellilerini eslep,   -  Tecellilerini tefekkür edip,

Sosı martebelerden, -  O mertebelerden,

Neşe maqamlardan ötip,   - Nice makamlardan geçip

Soñda Allah’qa manevi   - Sonunda Allah’a manevi

Yuvıqlıqqa baralsa,  - Yakınlığa ulaşabilse,

Sosı almen şerep tapqan!  - O halle şeref kazanır!

 

Calal iyyesi Allah,  - Celal, ululuk sahibi Allah,

Biz qullarga köp yuvıq, - Biz kullarına çok yakın,

Atta şah tamarımızdan  - Hatta şah damarımızdan

Taga yuvıq bolgan alde, -  Daha yakın olduğu halde,

Tek, bizler özinden   -  Ancak bizler kendisinden

Bek erekte bolamız. - Çok uzaklardayız.

 

Ene sosı sebepten,   - İşte bu  sebeple,

Paygambarımız Muhammed  - Peygamberimiz Muhammed

Aleyhissalatü vesselam, -  Aleyhissalatü vesselam,

Haq’tıñ bizge yuvıqlıgı   -  Hakk’ın bize yakınlığı

Yagından tuvıl, - Tarafından değil,

Bizim erekligimiz     - Bizim ondan uzaklığımız

Betten Miraş’qa şıqqan... - Yönüyle Mirac’a çıkmıştır...

 

Miraş’tıñ  baresinde   - Mirac konusunda

Basqa bîr sorav em  -  Başka bir soru da

Nav kepte soralgan:  -  Şu şekilde sorulmuş:

 

“Miñ türlü qıyınlıqpan  -  Bin türlü zorluklarla 

Tiyarelerge minip  - Uçaklara binip

Kökke anşa şıgıladı.  - Göğe çıkılıyor.

Qaytibine bîr insan,   - Nasıl bir insan,

Kevdesimen barabar  - Cismiyle beraber

ñlar sane şaqırımdı,  - Binler senelik mesafeyi,

Bîr eki taqıyqada, - Bir iki dakikada,

Ozaberip keri qaytqan?”- Kat edip geri dönmüştür.”

 

Nav soravga bîr yavab,   -  Şu soruya bir cevap,

Sosı kepte berilgen:  -  Şu şekilde verilmiştir:

Nav dünyamızday bek üyken,  - Bu dünyamız gibi çok büyük,

Em neşe avır zat,  - Hem nice ağır bir cisim,

Kozmografya dep bilingen  - Astronomi diye bilinen

Bilimdiñ aytuvıman,  - Bilimin söylemesiyle,

Bîr taqıyqada taqriben  - Bir dakikada yaklaşık olarak

Yüzseksan segiz saat  -  Yüz seksen sekiz saat

Bîr şaqırımdı ötedi... -  Bir mesafeyi kat ediyor...

Bîr sanede, yırma bes mıñ    -  Bir senede, yirmi beş bin

Sanelik bîr yolda     - Senelik bir yolda,

Aylanadı, ketedi... - Dönüyor, yol alıyor...

 

Basqa türlü aytılsa,   -  Başka bir ifadeyle,

Kün’diñ tögereginde,   - Güneş’in etrafında,

Bîr saniyede otuz     - Bir saniyede otuz

Şaqırımlıq hızbınan  -  Kilometrelik hızla

Uşup aylanadı.  -  Uçup dönüyor.

 

Acaba nav azamatlı  -  Acaba bu azametli

Areketti so Dünya’ga  - Hareketi şu dünyaya

Ettirip aynı sappan  - Verip aynen sapan

Tasınday aylandırgan  -  Taşı gibi döndüren

Bîr Qadir-i Zülcelal, - Bir Kadir-i Zülcelal,

Azamatlı Hak Quday, – Azametli Hak Allah,

Sosı Dünya’ga köre   - Şu Dünya’ya göre

Neşe kişkey insandı,  - Nice küçük olan insanı,

Özi ullı arşına, - Kendi yüce katına,

Bek biyik maqamına,  - Çok büyük makamına,

Köterip şıgaralmaspa? - Kaldırıp çıkaramaz mı?

 

‘Kün tartuvı’ dep bilingen  - ‘Güneş çekimi’ diye bilinen

Yaratqanı qanunıman  - Yarattığı kanunuyla

Mavlevi ademlerdey  - Mevleviler gibi,

Aylandırganı  Dünya’dı, - Döndürdüğü dünyayı,

Kün’diñ tögereginde   - Güneş’in etrafında

Qıdırtqan küşli Allah,  - Gezdiren güçlü Allah,

Süygüsi soñsız bolgan,  - Sevgisi sonsuz olan

Bek süyümli Rahman Haq,  - Pek sevgili Rahman Hak,

Süygüsiniñ tartuvıman,    - Muhabbetinin çekimi ile,

Azel, Abedler Kün’i,   - Ezel, Ebedler Güneş’i,

Küşi soñsız sosı Rab, -  Gücü sonsuz ol Rab,

Köp süygeni bîr insandı,  - Çok sevdiği bir insanı,

MuhammedPaygambar’dı, -  Muhammed Peygamber’i,

Aleyhisselatü vessalam,  - Aleyhissalatü vesselam,

Ayındırıqqa usatıp    - Şimşek gibi,

Köz aşıp qapaqaşe   - Göz açıp kapayıncaya kadar,

Arş’ına şıgaralmaspa, - Arş’ına çıkaramaz mı?

Qasına alalmaspa?   - Yanına alamaz mı?

 

Savlıqpan qalıñız!  Sağlıcakla kalınız

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 
 


Bäyläneşle xäbärlär