Nogayşa 21/2022: QUDAY’GA AŞILGAN TEREZELER (7)

Bu yuma “QUDAY’GA AŞILGAN TEREZELER (7)” baresinde habarlasamız – Bu hafta “Allah’a Açılan Pencereler” konusunda sohbet edeceğiz...

1939226
Nogayşa 21/2022: QUDAY’GA AŞILGAN TEREZELER (7)

Nogayşa 21/2023: QUDAY’GA AŞILGAN TEREZELER (7)

Rabbimiz Haq Taala, -  Rabbimiz Hak Taala,

Är menzilden, tabaqadan, -  Her menzilden, tabakadan,  

Är alemden, taypadan, - Her alemden, türden,

Är bîr zattan özini   -  Her bir şeyden kendisini

Körsetiyek terezeler;  - Gösterecek pencereler;

Şaatlar, bavlar salgan. – Deliller, bağlantılar koymuş.               

 

So terezeler sanga kelmey, -  O pencereler sayıya gelmeyecek kadar, 

Barı maqluq baresince  -  Bütün yaratılanlar miktarınca,

Köp bolup nav alemdiñ -  Çok olup şu alemin

Är yagını tolturgan.  -  Her tarafını doldurmuş.

 

Burungıda sosınlardıñ   - Daha önce onların

Bîr kesegini aytqan edik.   - Bir kısmını söylemiştik.

Bu yuma, em keliyekte,  - Bu hafta ve gelecek programlarda,

Quday nasip berse bizge, - Allah nasip ederse,

Üyrenip süygenimiz   -  Öğrendiğimiz ve beğendiğimiz

Basqalardı em aytamız... - Başkalarını da ifade edeceğiz...

 

Haq Quday’dı körsetken  - Hak Allah’ı gösteren 

Köp yarıq bir tereze em, -  Çok parlak pencere de,

İnsanlardıñ işinde - İnsanların içinde

Ruhları nurman tolgan  -  Ruhları nurla dolu

Mınlagan Paygambar kelgen.  - Binlerce peygambar gelmiş.

Özlerine bolsun selam...  - Kendilerine selam olsun...

Ene sosı abıraylı, - İşte bu meşhur,    

Mübarek ademler,   - Mübarek insanlar,

Özleriniñ zamanında, -  Kendi zamanlarında,

Barı halqtın körgeni    - Bütün ahalinin şahid olduğu

Mucizelerge tayanıp -  Mucizelere dayanıp

“Allah bar em bîr bolgan.”  “Allah var ve birdir.”

Degen sözdi aytqanlar...  - Sözünü söylemişler...

 

Em kökrekleri nurlu;   - Hem göğüsleri nurlu,

Manevi alemlerge   -  Manevi alemlere

Köñülleri em közleri  - Gönülleri hem gözleri

Aşılgan evliyalar,  - Açılan evliyalar,

Kerametler körsetip  - Kerametler gösterip

İtimatlar qazangan,  - Güven kazanan,

Milyonlar sanga bargan  - Sayıları milyonlara varan

Barı mübarek ol insanlar, - Bütün mübarek o insanlar,

Baresi barabarşa:  - Hepsi beraberce,

“Allah bar em bîr bolgan.”  “Allah bar ve birdir.”

Degen sözdi aytqanlar... - Sözünü söylemişler...

 

Tagı esi savleli  -  Ve de akılları aydınlık

Neşe üyken alimler, -  Nice büyük alimler,

Biyik, teren oylarıman,  - Büyük, derin fikirleriyle,

Mınlagan kitaplarıman, - Binlerce kitaplarıyla,

Bîr tek Vahid Ehad bolgan,  - Bir tek Vahid, Ehad olan,

Bar bolganı muhaqqaq,  - Varlığı muhakkak,

Är bîr zattı yaratqan,  -  Her bir şeyi yaratan

Bîr Allah’tı bildirgenler...  Bir Allah’ı bildirmişler...

 

Mine sosı Paygambarlar, -  İşte bu Peygamberler,

Evliyalar, alimler,   -  Evliyalar, alimler,

Är birevi ayrı ayrı,  -  Her biri ayrı ayrı,   

Em barabarşa bîr Allah’tı  -  Ve hep birlikte bir Allah’ı

Körsetken bek üyken,  -  Gösteren çok büyük,

Em bek yarıq tereze bolgan... -  Pek parlak penceredir.

 

Basqa bîr tereze em,  -  Ve başka bir pencere daha,

Nav aqiyqat bolgan:  - Şu hakikat olmaktadır:

 

Käinatqa qaransa,  - Kainata bakılsa,

Savlay tağatta bolgan. - Bütünüyle ibadet halindedir.

Sosı munşa ibadet, - Şu bunca ibadet,

Bîr özine ibadet   - Bir kendisine ibadet

Etilgen Rab’tı körsetken. - Edilen Rabb’ı gösteriyor.

Bîr Mabud’dı bildirgen.  - Bir Mabud’u bildiriyor.

 

“Nav ibadetler qaydey eken,   -  “Bu ibadetler nasıldır,

Em kimlerdin eken?”  -   ve kimlerin ibadetidir?”

Dep eger soralsa,   -  diye eğer sorulsa,

So ibadet etkenlerdiñ  - O ibadet edenlerin

Bîr kesegi meläike, - Bir kısmı melekler,

Qasında ruhaniler,  -  Ayrıca ruhaniler,

Em barı yanlı maqluq  - Hem bütün canlı varlıklar,

Tagı yansızlar bolgan.  - Ve de cansız olanlardır.

 

Baresiniñ ibadeti, - Hepsinin ibadeti,

Közlerminen körilgen;  - Gözlerle görülmüş;

Em eslermen bilingen. - Hem akılla biliniyor.

 

Malekler em ruhaniler,  - Melekler ve ruhaniler,

Közlerminen körinmegen -  Gözlerle görünmeyen

Bîr alemde turganlar;  - Bir alemdedirler;

“Sosınlardın ibadetin  - “Onların ibadetini,

Kimler körgen?” dep sorasan,  - Kimler görmüş?” diye sorsan,

Eske Paygambar’lar kelgen. - Akla peygamberler geliyor.

Nege dese so qabardı,  -  Çünkü o haberi,

Özi közlerimen körip  - Kendisi gözleriyle görüp

Bizge aytqan ullı insan,  - Bize söyleyen yüce insan,

Basta Paygambarımız - Başta Peygamberimiz

Hazret-i Muhammed bolgan - Hazret-i Muhammed’dir,

Aleyhissalatü vesselam.  -  Aleyhissalatü vesselam.

 

Tagı qalp em ruhlarında,    - Ve de kalp ve ruhlarında,

Manevi peyizlermen,  - Manevi feyizlerle,

Körilmegen alemler   -  Görülmeyen alemler

Özlerine aşılgan,  -   Kendilerine açılan,

Evliya dep bilingen  - Evliya diye bilinen

Abıraylı ademlerdin  -  Tanınmış insanların

Aytqan qabarları bolgan. - Söyledikleri haberlerdir.

 

Neşe mübarek veli  -  Nice mübarek veli,

Körilmegen alemlerde, - Görülmeyen alemlerde,

Malekler em Ruhani’diñ  - Melekler ve ruhanilerin

İbadetlerini, bizge -  İbadetlerini bize

Aytıp qabar bergenler...  - Söyleyip haber vermişler.

 

Ayriyeten bizlerdiñ, - Ayrıca bizlerin,

Közlerimizben körgenimiz, - Gözlerimizle gördüğümüz,

Yan tasıgan maqluqlardıñ  - Can taşıyan varlıkların

Tap itaatli alleri, - Tam itaatli halleri,

Yansız maqluqlardın em, -  Cansız varlıkların da

İnsanlarga, yanvarga, - İnsanlara, hayvanlara,

Köp paydalı qızmatlarman,  - Çok faydalı hizmetlerle

İbadetke usagan  -  İbadete benzeyen

İslerini etkenleri,  - İşlerini yapmaları,

Sosınlardın ibadeti  -  Onların ibadeti,

Em tagatları bolgan.  – Hem kulluklarıdır.

 

Yanvarlardıñ, ösimliktiñ,-  Hayvanların bitkilerin

Tagı yansız maqluqlardıñ,  - Ve de cansız varlıkların,

İbadetke oqşagan  - İbadete benzeyen

So intizamlı alleri,  -  O intizamlı halleri,

Küşi sonsuz yaratuvşı  -  Gücü sonsuz yaratıcı

Bîr Mabuddı körsetken...- Bir Mabud’ı, ibadet edilen ilahı gösteriyor...

 

Bastan beri sanganımız,  - Baştan beri saydığımız,

Körilgen em körilmegen  - Görülen ve görülmeyen

Alemlerde etilgen  - Alemlerde yapılan

Barı sosı ibadetler,  - Bütün bu ibadetler,

Haq bolgan, em özine  -  Hak olan hem kendisine

İbadetler etilgen -  İbadetler edilen

Bîr Allah’tı körsetken... - Bir Allah’ı gösterir...

 

Endi ey Haq Allah’tı  -  Şimdi ey Hak Allah’ı

Qabul qılmay inanmagan  - Kabul etmeyerek inanmayan,

Esten erek qara manlay! - Akıldan uzak, talihsiz!

Sosınlardı sen tıñlamay - Sen onlara kulak vermeyerek

Közlerindi yapsan,  -   Gözlerini kapasan,

Munşa üyken insandıñ - Bunca büyük insanın

Aytqanına inanmasan,  - Söylediklerine inanmasan,

Em barı yaratılgandıñ  - Hem bütün yaratılanların

İbadetin körmesen, -  İbadetini görmesen,

Kün işinde köz yapqanday - Gün içinde gözünü yummuş gibi,

Öz özine dünyandı, - Kendi kendine dünyanı,

Qarangıda taslarsın!  - Karanlıkta bırakırsın!

                  

Savlıqpan qalınız!  -  Sağlıcakla kalınız! 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

 
 


Bäyläneşle xäbärlär