Nogayşa 11/2022: ZARRELERDİÑ AYTQANI (1)

Bu yuma “ZARRELERDİÑ AYTQANI (1)” baresinde söz bardıramız... (Bu hafta zerrelerin –atomların- dile getirdikleri hakikatlar konusunda sohbet edeceğiz.)

1907785
Nogayşa 11/2022: ZARRELERDİÑ AYTQANI (1)

Nogayşa 11/2022: ZARRELERDİÑ AYTQANI (1)

Är zarreden Allah’qa,          (her zerreden Allah’a,)  

Üş tereze aşılgan.                 (üç pencere açılmış)

Är bîrevinde Quday’dıñ      (her birisinde Allah’ın) 

Barlıq em bîrligine,              (varlık ve birliğine)

Ol ezeli Quyaş’ımız             (o ezeli güneşimiz olan)

Haqq’tıñ bîrlik nurına,        (Hakk’ın birlik nuruna) 

İşaretler bolgan...                 (işaretler vardır)

 

Är bîr zerre köp biyik,         (her bir atom, çok yüksek)

Barı yogar yüreklerdiñ         (bütün yüce gönüllerin)

Esitiyegi davispen,               (işiteceği bir sesle)   

“Menim Rabb’im bar bolgan, (benim Rabbim vardır)

Tagı em bîr bolgan!”            (hem de birdir)

Dep alemge baqırgan...         (diye aleme haykırmaktadır)

 

Ene sosı davistiñ,                 (işte şu sesin)

Em aşılgan terezediñ           (hem Allah’a açılan pencerenin)

Bîrinşisi nav bolgan:           (birincisi şudur)

 

Nav manedi aşıqlagan    (şu manayı açıklayan)

Yaqsı misal aytılgan:      (güzel bir örnek verilmiştir)

Är zarrede askerlerge      (her zerrede askerlere)

Usagan bîr kep bolgan.    (benzeyen bir durum vardır)

Nege dese är askerdiñ      (çünkü her askerin)

Ordusında, taburında,     (ordusunda, taburunda)

Bölüginde, taqımında,     (bölüğünde, takımında)

Är bîrlikte ornı bolgan.   (her birlikte bir yeri var)

 

Sosı asker är bîrliktiñ      (o asker her birliğin)

Nizamına, qanunına        (nizamına, kanununa)

Baylı bolup is körgen...  (bağlı olup iş görür)

 

Sendeki är bîr zerre,        (sendeki her bir zerre)

Eger közinde bolsa,        (eğer gözünde olsa)

Basta közin em basında,  (başta gözin hem başında)

Em tenindiñ är yagında, (em vücudunun her tarafında)

Neşe isler, neşe müşe,     (nice iş, nice organ)

Em hareket bar bolsa,     (hem hareket varsa)

Är bîrevine ayrı ayrı,      (her birine ayrı ayrı)

Bîr nispeti, bavı bolgan; (bir nisbeti, bağı vardır)

Bîr yeri, em isi bolgan... (bir yeri, hem işi vardır)

 

Atta sosı zarrendiñ          (hatta şu sendeki zerrenin)

Basqa insanlarman tagı,  (başka insanlarla da)

Bavı, qullıgı bolgan...     (bağı ve işleri vardır)

Qaysı müşende bolsa,     (hangi organında olsa)

Är bîr zarre, miñlermen  (her bir zerre binlerce)

İsler körgen qasında,      (işler görmesi yanında)

İnsanlarga qaragan          (başka insanlara bakan)

Bîr yagı tagı bolgan...     (bir tarafı da vardır)

Barı etken is qasında,     (zerre yaptığı bütün işler yanında)

İnsanlardı em qollagan!  (insanları da kollar)

 

Misal bolsa insanlardıñ    (misal verilecek olsa insanların)

Közleri qaydey bolsa,     (gözleri nasıl ise)

Sendeki zarrelermen       (sendeki zerreler vasıtasıyla)

Közin aynı yaratılgan.    (gözün de aynı şekilde yaratılır)

 

Zarrelerdiñ sayasında,    (zerreler sayesinde vesilesiyle)

Közlerimizdiñ yerleri,     (gözlerimizin yerleri)

Em kepleri bîr bolgan.    (hem şekilleri başka insanlara benzer)

 

Basqa bîr mucize em,      (bir başka mucize daha)

So zarreler seniñ             (o zerreler senin)

Tamırındı bilgendey,      (neslini, soyunu biliyor gibi)

Tamgandı üyrengendey, (damganı, sülaleni öğrenmiş gibi)

Közindin suvretini,         (gözünün şeklini)

Onlarga em usatqan!..    (onlara da benzetmiştir)

 

Bîr yaqtan so közümüz,  (bir taraftan bu gözümüz)

Basqalardan ayrı bolgan. (başkalarından farklıdır)

 

Bîr yagıman oqşagan.     (bir tarafıyla benzer)

Bîr yagıman usamagan.  (bir tarafıyla benzemez)

 

Zarrelerdiñ vazipesi,           (zerrelerin görevi)

Ene sonday qıyın bolgan... (işte böylesine zordur)

 

Misallerdi köbeytsek,     (misalleri çoğaltacak olsak)

Barı müşemizde tagı,      (bütün organlarımızda da)

Aynı aller körilgen...      (aynı durumlar görülür)

 

Demek barı zarreler,       (demek bütün zerreler)

Ne yanı ne de aqlı           (ne canı, ne de aklı)

Bolmaganı alde,             (olmadığı halde)

Em mende, em sende,     (hem bende, hem sende)

Em barı ademlerde,        (hem bütün insanlarda)

Qaysı müşege barsa,      (hangi uzvumuza varsa)

Äş şasırmay is körgen... (hiç şaşırmadan iş körür)

 

Sosı yerdi az taga           (şurayı az daha)

Oylasaq yaqşı bolgan...  (düşünsek güzel olur)

Cigerim, yüregimden,     (ciğerim, yüreğim)

Apayrı bolup turgan.      (birbirinden tamamen ayrı)

Qolum ayrı, tisim ayrı,    (kolum ayrı, dişim ayrı)

Em basqa azalarım,        (hem başka organlarım)

Är bîreviniñ suvretleri,    (her birinin görünüşleri, şekillleri)

Tagı etken qullıqları,      (hem de yaptığı işler)

Bîrbîrine usamagan...     (birbirine benzemiyor)

 

Mine sosı zarreler,          (işte bu zerreler)

Är bîrevi qaysı bolsa,     (her biri hangisi olursa olsun)

Menim äş bilmegenim    (benim hiç bilmediğim)

Neşe isti etip turgan...    (nice işleri yapıyorlar)

 

Alimlerdiñ biliyegi         (anca bilginlerin bileceği)

Barı isti so zarreler,        (bütün işleri o zerreler)

Bîr yerde üyrengendey   (bir yerde öğrenmiş gibi)

Kelip yengilşe etken.      (gelip kolayca yapıyorlar)

 

Demek nav isler barı,      (demek şu işlerin hiç biri)

Zarre isi bolmagan!        (zerrenin işi değildir)

Aqıl, pikir, yanı bolmay  (aklı, fikri ve canı olmadan)    

Munşa sansız istin barı,  (bunca sayısız işin hepsinin)

Yengil em tezoq bolup   (kolayca hem de çabucak)

Zarrelermen körilgeni,   (zerrelerce yapılıyor görülmesi)

Zarrelerdiñ özleriniñ       (zerrelerin kendilerinin)

Asla isi bolmagan!..       (asla işi olamaz)

 

Bolsa bolsa, zarrelerge    (olsa olsa zerrelere)

Höküm etip sözi ötken    (hükmedip sözi geçen)

Bîr yaratuvşı isi bolgan... (bir yaratıcının işi olur)

 

Sosı Qadir Allah’ımız,     (şu gücü her şeye yeten Allah’ımız)

Küşi sonsuz Quday’ımız, (gücü sonsuz ilahımız)

Barı müşe azamızdı,         (bütün organlarımızı)

Nav zarrelermen barı,       (şu zerrelerle hepsini)

Hikmet em qudretimen     (hikmet ve kudretiyle)

Bek baalı, em sanatlı,      (çok kıymetli ve sanatlı)

közlerimizdiñ aldında,     (gözlerimizin önünde)

Bîrer bîrer yaratqan!..      (birer birer yaratıyor)

 

Zerre onun, müşe onun...     (zerre onun, organ onun)

Alemde är ne bolsa,            (alemde her ne varsa)

Är zatıman baresi,              (her şeyiyle hepsi)

Bastan uşqa onun bolgan... (baştan uca onundur)

 

Mine sosı manelerdi,          (işte şu manaları)

Bîr adem kör bolmasa,        (bir insan kör olmasa)

Nav zarreler so ademge,     (şu zerreler o insana)

Em esine, em qalbine,         (hem aklına, hem kalbine)

Aşıq, yengil körsetken...     (açık, kolay gösterir)

 

Savlıqpan qalıñız!              (sağlıcakla kalın)

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

 
 


Bäyläneşle xäbärlär