Nogayşa 227: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (7)

Nogayşa 227: Allah’tı oylav, em özine yalbaruv (7)

Bir alimdin Allah’tı 

Eslevinin qasında,  

Özine duva kılgan

Sözlerinin davamı 

Nav aqıyqatlar bolgan:

 

Burunguda aytılgan   

ullı haqıyqatlar barı;

Ey kudayımız rabbımız!

Em köklerdin üstündeki  

Gayet üyken muntazam

Yıldızlardan, denizlerdin    

Tübünde yaşaytagan

Gayet kişkey bolgan alde      

İntizamman toyurulgan

Balıqlarga bargaşe,

Her zatlarga yetişken

Em ökmetken rahmetindin

Em hakimiyetindin    

hadsiz kengligine delalet 

Em intizamlarıman

Tagı paydalarıman,  

Em hikmetlerimen, 

Em ölşemli alleri,

Tagı dengelerimen 

Senin her zattı quşatqan 

İlmine em er zattı

İşine algan hikmetine    

Barı işaret etipyatır...

 

Em senin nav dünya

Qonagındaqı yolavşılarga   

Azirlep salganın

Körgenimiz rahmetten 

Havuzlardın tabılganı,

Yani uşsuz bucaksız

Yaratılgan denizlerdin   

İnsanlardın gıdıruvı,    

Seyranı em kezüvine,

Ayriyeten kemelerge

Yol bolgan alimen,  

Munşa paydalarıman

Kızmatşı bolgan ali,    

Nav manege tagı    

İşaretler etipyatır:

 

‘Yolda yasalgan bir handa   

Bir keşelik qonaklarga

Munşa deniz ediyasın 

İkram etken bir Allahtın, 

Elbet abedi songsız,

Saltanının asıl ornı,   

Abedi devam etiyek   

Ahiret aleminde,

Abedi rahmet denizlerini 

Azirlep salganına    

Ali sosı  denizler

Ötivşi, kişkeney       

Ülgüleri bolıpyatır...

 

Mine denizlerdi süytübine     

Gayet alamat bir keppen

Nav dünya tögerinde   

Acayip kasiyetlerimen 

Yaratıp salganın,

Em deniz maqluqlarını, 

Gayet muntazam idare

Em terbiya etkenin, 

Apaşık körsetken kim barı deniz maklukları

Yalgız senin kuvvatına

Em küşin kudretine,  

Em senin tilevin    

Em tedbirlerine

Senin mülkünde barı   

Saga moyın iyipyatır...

Tagı al tillerimen      

Özlerini yaratkandı,  

Allahüekber sözimen    

Takdis, tekbir etipyatır...

 

Ey tavlardı nav dünya    

Kemesine qaznalı   

Direk kılgan calallı

Kudreti songsız Allah! 

Rasül-i Ekremindin  

Talimimen aleyhisselam

em Quran-ı Hakimindin     

Dersinden anladım kim:

Sosı üyken tavlar tagı,

Yersenkildev teysirinden

Zemindi tınş tutkanına   

Em işindeki avdaruv  

Em avısuv allerimen

Bılganıp turganı alde     

Tınş bolup kalgan aline,

Em denizlerdin baskınından   

Toprak em yanvarlardı

Qutaraberip avadı   

Zararlı gazlarından 

Tazalavşı bolganına, 

Em suvlardı yer astında  

Depolarda saklaganına,   

 Em yan tasıgan makluklarga 

Kerek bolgan madenlerdi

Misal bolsa tuzlarga  

Üyken anbar bolganına  

Qaraganda tagı 

Sosı tavlar tagı barı, 

Seni tanıp tanıtıpyatır

 

Munşa isler kasında 

Mine sosı tavlardakı  

Taslardın şeşit şeşit  

bolaberip avrılarga 

Dari bolgan maddelerdin     

İşinde bolganının

Em so tavlar şöllerdin   

Üstlerini türlü türlü

Şeşekeymen süslendirgen 

meyvalarman şenlendirgen 

Ösimliktin jınslarının 

Eş birevi eş bir zaman   

Tesadüpke havalesi 

Eş imkanı bolmagan...

Sosınlar tagı barı

Hak kudretimen yaratılgan

 

Sosı tavlar şöllerdeki 

hikmet em intizamman

Em Yarasıq allerimen

Tagı paydalarmınan yaratılgan madenler, 

Ökinişke sosınlardan   

Tuz, limon tuzu, sulfato 

Şap degen maddeler,   

Birbirlerine oqşar     

Allerinin qasında  

Tedlerinin birbirine 

Tap teris bolganıman

 Tagı seni körsetipyatır...

 

Em ökinişke ösimliktin

Tömenşe bir topraqtan

Şeşit şeşit jınslarıman  

Ayrı ayrı şeşekey   

Tagı meyvalarıman   

Ösip ösip şıkkanı  

Nihayetsiz kadir bolgan 

Em nihayetsiz hikmetli  

Nihayetsiz maramatlı 

Em yömart bir saniyatkardın 

Barlıgının mejburlugına     

Aşkere şayit bolgan...

 

Em baresinin barabarşa 

İdare etilgeni, 

Em tedbirlerinin

Bir bolup körilgeni, 

Asıllarının aynı bolganı,

Em yaşagan yerlerinin,

yaratılgan allerinin 

Tagı saniyatlarının    

Bir barabar bolganı

em ucuz bolaberip  yengilşe yasalganı;

 

Ayriyeten köpten köp   

Yaratılganları kasında 

Yasavlarının tezok  

Bolganı betlerimen 

Sosı yaratuvşı Allah’tın  

Vahdeti qasında

Ehadiyetine tagı    

Şayitlik etipyatır.

 

Yani baresi kötere   

Kuday’dın birligine  

Şayitlik etken kasında

er birevi ayriyeten 

Kudaydın birligini   

Birer birer körsetipyatır...

 

Davamını keliyek yuma       

Aytaberiyek inşallah

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com