Sedmična Analiza 06/ Kriza u Ujedinjenim nacijama (UN)

Analiza Prof. Dr. Murata Yešiltaša, direktora za sigurnosna istraživanja idejne organizacije SETA.

1716590
Sedmična Analiza 06/ Kriza u Ujedinjenim nacijama (UN)

Iako je UN stekao centralno mesto u globalnom sistemu upravljana nakon Hladnog rata, nije doživeo transformaciju paralelnu s transformacijom međunarodnog sistema.

U globalnom sistemu u kojem su Sjedinjene Američke Države uslovile unipolarnost, UN je umesto strateške institucije transformisan u taktičko „sredstvo“. Iako se jedno vreme isticao sa humanitarnim intervencijama, ipak je bio neučinkovit  protiv agresije srpskih geopolitičkih ambicija na Balkanu i politike etničkog čišćenja u Africi. Etničko istrebljenje 8.000 bosanskohercegovačkih muslimana u zaštićenoj zoni UN-a pod kontrolom Holandije pokazalo je u kakvoj je krizi sistem UN-a. Sprečavanje većih zločina intervencijom NATO -a umesto UN -a na Kosovu pokazalo je kako funkcioniše sistem veta u UN -u.

Globalna kriza upravljanja, uzrokovana geopolitičkim, političkim, sigurnosnim, ekonomskim i društvenim rascepima na globalnom nivou nakon Hladnog rata, uzrokovala je da su UN-ovi "nedostaci" još više izašli na videlo. Danas se UN suočava sa najdubljom krizom u svojoj istoriji. Ova kriza, koja predstavlja direktan izazov utemeljiteljskoj filozofiji UN -a, sa sobom donosi i sveobuhvatno preispitivanje legitimnosti organizacije.

 

U temelju krize legitimnosti stoji činjenica da se UN nastavlja predavati peterostranoj strukturi unatoč svim geopolitičkim promenama. Globalni sistem se nakon Hladnog rata suočio sa dubokom transformacijom koja je pokazala da svet nije moguće voditi na osnovu prava na reč samo pet zemalja. Multipolarni i multicentrični međunarodni sistem oblikuju sile u usponu koje ne žele predati svoju sudbinu odlukama pet zemalja.

Ova situacija pokazuje da je UN daleko od toga da može održati trenutnu geopolitičku ravnotežu snaga. S druge strane, UN se suočava s dubokom krizom predstavljanja. Kulturno je daleko od multikulturalnosti i ima zapadnocentričan karakter. Problem učinkovitosti takođe onemogućuje nastavak UN -a u sadašnjem obliku. Postoji UN koji ne preduzima pravovremene mere u međunarodnim krizama, ostavlja prostor za produbljivanje kriza i prepušta rešavanje kriza uskim interesima.

Transparentnost samo produbljava problem legitimnosti sa kojim se suočava UN. Način donošenja odluka i nedoslednost odluka s prirodom krize pokazuju da se UN postepeno udaljava od transparentne organizacije. Jako je teško da jedna ovakva struktura uspostavi stabilnost u globalnom sistemu i isto tako sa sobom donosi i činjenicu da zemlje moraju stvarati vlastite mehanizme kako bi rešili svoje lične probleme.

Duboki šok koji je globalni sistem doživeo naročito nakon pandemije COVID-19 pokazuje da se međunarodna politika priprema za opsežnu transformaciju kakva nije viđena od Hladnog rata. Ova transformacija ne ukazuje samo na ponovno podešavanje raspodele moći, već i na pomicanje centara sa Zapada na Istok. Dvestogodišnje geopolitičko doba, u kojem je dominirala geopolitička dominacija Zapada, moglo bi dovesti do rađanja nove geopolitičke ere s geopolitičkim dominacijom Istoka. Reforma UN -a važnije je i hitnije pitanje od bilo čega drugog u novoj eri, kada će raspodela moći i geopolitički poredak doživeti radikalnu promenu i kada će se pojaviti hibridni globalni sistem, za razliku od prethodnih razdoblja.

 

Kriza legitimiteta UN -a produbiće se ako se ne uzme u obzir globalna raspodela moći i ne bude se proizvelo učinkovito i pravedno rešenje za globalne probleme. Ova kriza može dovesti do pojave alternativnih normi unutar sadašnjeg međunarodnog pravnog poretka i može dovesti do stvaranja paralelnog pravnog sistema. Trenutno, odluke koje su donele alternativne regionalne formacije na osi politike, ekonomije i sigurnosti pokazuju da su norme usmjerene na region počele zamenjivati ​​norme usmerene na UN. S druge strane, uspostava alternativnih regionalnih organizacija umesto UN -a kao nadnacionalne strukture može uzrokovati potpuno uništenje UN -a ili dovesti do njegovog potpunog kolapsa efikasnosti.Povezane vesti