Novi Sad zvanično Evropska prestonica kulture 2022. godine

- Tokom 2022. godine pokazaćemo celoj Evropi kakvo blago imamo. Pokazaćemo bogatstvo i isprepletenost različitih kultura koje su snažna veza među ljudima i narodima koji ovde žive, poručio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević

1762492
Novi Sad zvanično Evropska prestonica kulture 2022. godine

Različitim programima na više lokacija u Novom Sadu je večeras svečano otpočela godina titule Evropske prestonice kulture i to u okviru programskog luka pod nazivom “Doček”, praćenog koncertima, predstavama i centralnom manifestacijom održanom u Srpskom narodnom pozorištu, javlja Anadolu Agency.

Šef de­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je u Sr­bi­ji Ema­nuel Žo­fre uru­čio je pla­ke­tu Evrop­ske pre­sto­ni­ce kul­tu­re gra­do­na­čel­ni­ku No­vog Sa­da Mi­lo­šu Vu­če­vi­ću.

„Čestitam Novom Sadu i Srbiji na ovom postignuću. Evropa računa na vas da budete svetionik kulture, otvorenosti i tolerancije i svojim primerom inspirišete ostale Evropljane“, poručio je Žofre na srpskom jeziku.

Gra­do­na­čel­nik Mi­loš Vu­če­vić re­kao je da će ova go­di­na de­fi­ni­tiv­no pro­me­ni­ti sve na­red­ne go­di­ne. Ce­la Evro­pa će vi­de­ti ka­ko je to ka­da na­gra­da do­đe u pra­ve ru­ke, u pra­vi grad.

„Ovo ni­je pri­ča sa­mo jed­nog gra­da, ovo je pri­ča svih nas“, re­kao je Vu­če­vić i nagla­sio da je ovo uspeh svih No­vo­sa­đa­na, ali i ce­le Sr­bi­je.

„Tokom 2022. godine pokazaćemo celoj Evropi kakvo blago imamo. Pokazaćemo bogatstvo i isprepletenost različitih kultura koje su snažna veza među ljudima i narodima koji ovde žive“, poručio je gradonačelnik Novog Sada, dodajući da će titula Evropske prestonice kulture „zauvek ostati deo identiteta i novi simbol Novog Sada“.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić kazala je da je ponosna na Novi Sad, ističući da ne postoji grad koji je više zaslužio i koji nosi veći potencijal od Novog Sada da digne visoko evropsku zastavicu omladine i kulture.

„Novi Sad je centar kreativnosti i kulture, centar izvrsnosti i centar inovacija. Novi Sad je grad u kome cvetaju velike strane tehnološke kompanije, razvojni i istraživački centri, ali i grad vanrednih domaćih pametnih kompanija, naših ljudi koji su svetski lideri u inovativnosti“, kazala je Brnabić.

Ona je rekla da je uložen veliki trud da bi se došlo do evropske titule i da je za to bio potreban predan timski rad, te da je ovo priznanje, ne samo za Novi Sad već čitavu zemlju.

Direktor Fondacije „Novi Sad - Evropska prestonica kulture“ Nemanja Milenković rekao je da je Novi Sad najmanji grad u toku Dunava sa najviše mostova - 11, od kojih je osam ispod i tri iznad Dunava, a koji odslikavaju burnu istoriju ovih prostora, ali i kontinuirani zajedničku suživot različitih naroda 7.530 godina. On je naglasio da je No­vom Sa­du ti­tu­la evrop­ske pre­sto­ni­ce kul­ture do­ne­la no­vu sna­gu i mo­tiv da is­pra­vlja svo­je mno­go­broj­ne ma­ne, ali i da ce­ni pod­sti­če svo­je vi­še­stru­ke vr­li­ne.

„Za raz­li­ku od svih dru­gih gra­do­va ko­ji su no­si­li ti­tu­lu, za No­vi Sad ni­je sa­mo čast, već pre sve­ga od­go­vor­nost. Kao pr­vi grad ko­ji je po­neo ti­tu­lu Evrop­ske pre­sto­ni­ce kul­ture is­pred ze­mlje kan­di­da­ta za Evrop­sku uni­ju, naš grad je po­že­leo da iz­no­va gra­di no­ve mo­sto­ve ka­ko i gla­si kri­la­ti­ca na­šeg pro­jek­ta“, ka­zao je Mi­len­ko­vić.

Ministarka kulture, potpredsednica Vlade Srbije i nekadašnja gradonačelnica Novog Sada Maja Gojković izjavila je da je ovo izuzetan dan za Novi Sad i čitavu Srbiju.

„Iz perspektive Novosađana nema ničeg prirodnijeg od toga da naš grad bude evropska kulturna prestonica. Ovo je uvek bila sredina koje simbolizuje vrednosti na kojima počiva evropski kulturni prostor i mesto u kome multikulturalnost stanuje vekovima“, kazala je Gojković.

Putem video-linka na tituli evropske prestonice kulture Novom Sadu čestitala je Marija Gabrijel, evropska komesarka za inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i omladinu.

Programu su prisustvovali brojne zvanice iz Srbije i inostranstva, među kojima i zamenik ministra kulture i turizma Republike Turske Ahmet Misbah Demircan i gradonačelnik Burse Alinur Aktas, kao i gradonačelnici Budve i Banjaluke Marko Carević i Draško Stanivuković.

Na preko 40 lokacija u gradu održavaju se brojni kulturni programi, a između ostalih, nastupaju Morcheeba World, Carminho, Chrystabell, Nouvelle Vague, Andreas Ottensamer, Josipa Lisac, Damir Urban, Matija Dedić, Bojana Vunturišević, Rudimental di-džej set, bend Van Gogh, Jimi Tenor official.

Cen­tral­ni do­ga­đaj sve­ča­nog otva­ra­nja Evrop­ske pre­sto­ni­ce kul­tu­re upri­li­čen je u 20 sa­ti 22 mi­nu­ta predsta­vom „Ze­ni­te­um: 2022“ re­di­te­lja Dra­ga­na Ži­va­di­no­va, na jed­nom od glav­nih grad­skih bu­le­va­ra, is­pred Ba­no­vi­ne, ko­ja kroz umet­nost sla­vi ve­li­ka ime­na srp­ske na­u­ke - Mi­le­vu Ma­rić An­štajn i Mi­lu­ti­na Mi­lan­ko­vi­ća.

Svi programi na svečanom otvaranju Evropske prestonice kulture prilagođeni su epidemiološkim merama, pa su kapaciteti koncertnih mesta smanjeni do 50 odsto, a zajedno sa ulaznicom, biće neophodno da posetioci prilože zeleni sertifikat ili antigenski test ne stariji od 48 sati ili PCR test ne stariji od 72 sata.


Tagovi: #Novi Sad

Povezane vesti