Pakicat fetare në Turqi

Në Turqi ashtu si njerëzit, edhe besimet e ndryshme fetare jetojnë në harmoni me njëra-tjetrën. Në një lagje mund të hasni edhe në xhami, kishë dhe sinagogë.