S-400 apo zhvendosje e boshtit të Amerikës?

S-400 apo zhvendosje e boshtit të Amerikës?

Periudha të caktuara të historisë janë kohë të krijimit të rendit. Rendet e krijuara në këto periudha vazhdojnë deri në kohën e paqartësive të reja ose të mjediseve të reja të konflikteve.