Institucionet urëlidhëse të Turqisë – Projektet e Departamentit për Turqit Jashtë Shtetit (Pjesa 1.)

Institucionet urëlidhëse të Turqisë – Projektet e Departamentit për Turqit Jashtë Shtetit (Pjesa 1.)

Themeluar më datë 6 prill 2010, YTB-ja ka si mision koordinimin e projekteve lidhur me qytetarët turq rezidentë jashtë shtetit, komunitetet e afrishme dhe studentët ndërkombëtarë me bursë që vazhdojnë arsimin e lartë apo pasuniversitar në Turqi.