Hapat e zbatimit të Vetting-ut

Me hyrjen në fuqi të ligjit të Vetting-ut në Shqipëri ka filluar zyrtarisht procesi i rivlerësimit të 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Hapat e zbatimit të Vetting-ut

Procesi i rivlerësimit të 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve, i njohur si Vetting-u, zyrtarisht nisi nga dje, me hyrjen në fuqi të ligjit. Rivlerësimi do të kryhet mbi bazën e tre kritereve: vlerësimi i pasurisë, kontrolli i figurës dhe vlerësimi i aftësive profesionale.
Komisioni dhe Kolegji i Apelimit janë institucionet që do të vendosin për vlerësimin përfundimtar të subjekteve të rivlerësimit, ku të parët që do t’i nënshtrohen këtij procesi ligjor janë anëtarët e Gjykatës Kushtetuese, ata të Gjykatës së Lartë dhe Prokurori i Përgjithshëm. Nëse rezultati përfundimtar i njërit prej kritereve të mësipërm rezulton i pamjaftueshëm, Komisioni ose Kolegji i Apelimit do të vendosin detyrimin e subjektit që rivlerësohet të ndjekë programin e posaçëm për riaftësim, pranë Shkollës së Magjistraturës, për një vit.

Nëse subjekti merr vlerësim negativ, këto organe vendosin deri në largimin nga detyra. Në këtë mënyrë, ky ligj do të kryejë për herë të parë një vlerësim tërësor të gjyqtarëve dhe prokurorëve shqiptare dhe pritshmëritë janë rritja e përgjegjshmërisë profesionale dhe etike e të gjitha subjekteve që do të rivlerësohen e për rrjedhojë përmirësimi i cilësisë së gjithë sistemit të drejtësisë.

I gjithë procesi i rivlerësimit do të kryhet nën mbikqyrjen e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, i cili do të ketë akses në dosjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe do të mbikëqyrë gjithë procesin vendimmarrës. Vëzhguesit e huaj do të asistojnë procesin në të gjitha shkallët dhe nivelet.

Me qëllim garantimin e procesit dhe parandalimin e korrupsionit brenda Komisionit dhe Kolegjit të Apelimit, anëtarët e tij do të kenë një trajtim të posaçëm për veten dhe familjen e tyre. Atyre gjithashtu do t’u garantohet edhe mbrojtje e posaçme nga shteti.

Neni 31 i ligjit parashikon fillimin e procedurës së vlerësimit të pasurisë, ku subjekti plotëson deklaratën e pasurisë, sipas shtojcës 2 bashkëlidhur këtij ligji dhe brenda 30 ditëve nga data e hyrjes në fuqi e dërgon atë pranë ILDKPKI-së. Ky institucion nis menjëherë procedurën e kontrollit sipas parashikimeve te nenit 4, pika 4, si dhe nenit 33 të këtij ligji. 3. Subjekti i rivlerësimit, sipas nenit 179/b, pika 4, fjalia e dytë, të Kushtetutës, ka të drejtë të paraqesë një kërkesë me shkrim drejtuar Komisionit, për vlerësimin e pasurisë, brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Kërkesa i bashkëlidhet deklaratës së pasurisë, sipas shtojcës 2 të këtij ligji.Lajme të ngjashme