Reforma territoriale në Shqipëri - Merr fund ndarja bashki-komunë

Me reformën territoriale të miratuar në parlament më 31 korrik të gjitha njësitë e reja vendore të nivelit bazë në Shqipëri do të quhen bashki.

Reforma territoriale në Shqipëri - Merr fund ndarja bashki-komunë

Ky koncept i ri i jep fund njëherë e mirë ndarjes artificiale në bashki e komuna, ose zona urbane e zona rurale, një dallim që shpesh ka mbartur dhe kuptim negativ.

Komunat dhe bashkitë ekzistuese, që përthithen nga njësia e re vendore, do të konsiderohen me ligj si nënndarje të bashkisë, të quajtura njësi administrative dhe që do të ruajnë kufijtë e tanishëm ekzistues. Ky propozim në ligjin e ri bëhet me qëllim që administrimi i njësive të reja të qeverisjes vendore, sidomos në periudhën e parë të funksionimit me sistemin e ri të ndarjes administrative, të garantojnë vazhdimësinë e shërbimeve administrative të drejtëpërdrejta për qytetarët në zyrat ekzistuese të bashkive dhe komunave.

Kjo do të bëhet edhe duke përcaktuar në ligjin organik të qeverisje vendore, detyrimin për të pasur në këto njësi administrative (ish-njësi vendore) një administrator lokal.

Ndarja e re administrativo-territoriale e Republikës së Shqipërisë është organizuar me 12 qarqe dhe 61 bashki. Ndarja në nivel qarku mbetet e pandryshuar, 12 qarqe, ndërsa rrethi si njësi territoriale dhe nëndarje e qarkut suuprimohet në kushtet kur numri i bashkive është zvogëluar në 61 të tilla.

Në disa raste territori i bashkive të reja, përkon dhe me kufijtë e rretheve, ndërsa mesatarisht çdo qark përbëhet nga 5 deri në 6 bashki. Niveli i parë i qeverisjes vendore propozohet të riorganizohet me 61 njësi vendore, nga 373 bashki dhe komuna aktuale.

Ndarja me 61 bashki bazohet në metodologjinë e zonave funksionale. Për të krijuar 61 bashkitë e reja, janë bashkuar bashkitë dhe komunat ekzistuese, të cilat formojnë një zonë funksionale në pikëpamjen e kritereve teknike të miratuara nga komisioni i posaçëm parlamentar.

Ligji i vitit 2000 i klasifikon bashkitë, njësi vendore, si rregull urbane, ndërsa komunat si zona rurale. Kriteri kryesor i zonave funksionale parashikon ndërthurjen e zonave urbane dhe rurale në njësi të vetme administrative, duke bashkuar bashkitë (si rregull zona urbane) dhe komunat (si rregull zona rurale). Të gjitha nga 61 bashkitë e reja, përfshijnë mesatarisht 5-6 bashki ose komuna ekzistuese, që do të thotë se në përbërjen e tyre do kenë si zona urbane ashtu edhe zona rurale.


Fjalët Kyçe:

Lajme të ngjashme