شماری اتباع ایرانی و افغانستانی در راستای مقابله پلیس ترکیه با مهاجرت غیرقانونی دستگیر شدند

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان بالیکسیر 29 مهاجر غیرقانونی از جمله 24 تبعه افغانستان و 3 تبعه ایران را دستگیر کردند

2151242
شماری اتباع ایرانی و افغانستانی در راستای مقابله پلیس ترکیه با مهاجرت غیرقانونی دستگیر شدند

نیروهای ژاندارمری ترکیه طی عملیاتی 29 تبعه خارجی که قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشتند در استان بالیکسیر دستگیر کردند.

در میان این مهاجران غیرقانونی 24 تبعه افغانستان، 3 تبعه ایران و 2 تبعه سوریه وجود دارند.

این افراد پس از طی روند اداری به مرکز امور مهاجرت استان بالیکسیر منتقل شدند.خبرهای مرتبط