سفیر جدید ترکیه در تهران استوارنامه خود را تقدیم کرد

سفیر جدید ترکیه در تهران استوارنامه خود را به وزیر خارجه ایران تقدیم کرد

1962253
سفیر جدید ترکیه در تهران استوارنامه خود را تقدیم کرد

پروفسور حجابی کرلانقیچ سفیر جدید ترکیه در تهران شد

پروفسور حجابی کرلانقیچ، سفیر جدید ترکیه در تهران مورد استقبال حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت.

کرلانقیچ در این دیدار رونوشت استوارنامه خود را به امیرعبداللهیان تقدیم کرد.خبرهای مرتبط