دو تریلی حامل مواد مخدر در مرز ایران و ترکیه کشف و ضبط شد

واحد‌های مبارزه با قاچاق ژاندارمری ترکیه در راستای تحقیقات قضایی دادستانی کل جمهوریت دوغو بایزید آغری، از دو تریلی مبدا ایران در مرز گوربولاق 245 هزار و 120 قرص روانگردان در 61 پلاستیک مجزا کشف و ضبط کردند

1915450
دو تریلی حامل مواد مخدر در مرز ایران و ترکیه کشف و ضبط شد

واحد‌های مبارزه با قاچاق ژاندارمری ترکیه در راستای تحقیقات قضایی دادستانی کل جمهوریت دوغو بایزید آغری، از دو تریلی مبدا ایران در مرز گوربولاق 245 هزار و 120 قرص روانگردان در 61 پلاستیک مجزا کشف و ضبط کردند.

راننده هر دو تریلی بازداشت شدند و تحقیقات دادستانی دوغوبایزید ادامه دارد.خبرهای مرتبط