ساعت رسمی ایران یک ساعت به عقب کشیده می‌شود

ساعت رسمی ایران هر سال در ابتدای فروردین، یک ساعت به جلو کشیده و در پایان شهریور، یک ساعت به عقب بازگردانده می‌شود.

1708662
ساعت رسمی ایران یک ساعت به عقب کشیده می‌شود

ساعت رسمی در ایران راس ساعت 24 امروز سه شنبه 30 شهریور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

ساعت رسمی ایران هر سال در ابتدای فروردین، یک ساعت به جلو کشیده و در پایان شهریور، یک ساعت به عقب بازگردانده می‌شود.

قانون تغییر ساعت در ایران سال 1370 به تصویب هیئت وزیران رسید. قانونی که صرفه جویی مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف، هدف اصلی آن است.خبرهای مرتبط