اخذ مالیات از خانه‌های خالی در ایران

رئیس جمهوری ایران قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

1553988
اخذ مالیات از خانه‌های خالی در ایران

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد.

این قانون در 5 آذر در مجلس ایران تصویب و 26 آذر در شورای نگهبان تأیید و 2 دی ماه از سوی مجلس به دولت ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این قانون در صورتی که یک واحد مسکونی بیش از 120 روز از یک سال بدون سکنه یا کاربر باشد به عنوان «خانه خالی» محسوب می‌شود. واحدهای نوساز یک سال پس از صدور پایان کار مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

این قانون ماه گذشته در مجلس ایران تصویب شده است.



خبرهای مرتبط