انجام پرواز ویژه بین تهران استانبول

هواپیمای متعلق به هواپیمایی معراج با پرواز از تهران در ساعات ظهر امروز در فرودگاه استانبول به زمین نشست

1444050
انجام پرواز ویژه بین تهران استانبول


شماری از شهروندان ایران که مجوز اقامت و یا کار در ترکیه را دارند امروز با پرواز عادی وارد استانبول شدند.
هواپیمای متعلق به هواپیمایی معراج با پرواز از تهران در ساعات ظهر امروز در فرودگاه استانبول به زمین نشست.
به هنگام ورورد به سالن فرودگاه دمای بدن این مسافران با استفاده از دوربینهای حرارتی رصد شد.  خبرهای مرتبط