آتش سوزی در بازار گلشهر کرج

بازار گلشهر کرج که صنایع دستی در آن به فروش میرسد، ساعات صبح امروز دچار حریق شد

1003974
آتش سوزی در بازار گلشهر کرج

بازار گلشهر کرج که صنایع دستی در آن به فروش میرسد، ساعات صبح امروز دچار حریق شد.

در جریان مهار این آتش سوزی چهار نفر منجمله یک مامور آتش نشانی مجروح شدند.

تقریبا کل این بازار تحت تاثیر حریق قرار گرفته است.

اصناف این بازار، با مسئول شناختن شهرداری که مدتی است خواهان تخلیه مغازه هاشان شده بود، دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

در جریان این تظاهرات برخی  از اصناف به سوی پلیس بطری برتاب کردند.

 خبرهای مرتبط