به مدت یک سال از حضور در میادین ورزشی محروم شد

محرومیت این بازیکن به دلیل عدم اعتراض به دادگاه حکمیت ورزش قطعی شده است

1417269
به مدت یک سال از حضور در میادین ورزشی محروم شد

به تصمیم یوفا آرتم بسدین بازیکن تیم دینامو کیئو اوکراین به دلیل دوپینگ به مدت یک سال از حضور در میادین ورزشی محروم شد.
در بیانیه یوفا که در وب سایت این اتحادیه منتشر شده آمده است با انجام آزمایش پس از بازی تیم دینامو کیئو و تیم سوئدی مالمو و تشخیص مصرف ماده غیر مجاز از سوی آرتم بسدین، این بازیکن به مدت یک سال از حضور در کلیه فعالیتهای ورزشی محروم شد.
محرومیت این بازیکن به دلیل عدم اعتراض به دادگاه حکمیت ورزش قطعی شده است.
بسدین 24 ساله تا کنون در 12 مسابقه ملی شرکت کرده و 2 گل در کارنامه خود دارد. خبرهای مرتبط