تشکیل فدراسیون تیراندازی با کمان سنتی ترکیه

دستورالعمل ذیربط با تشکیل فدراسیون تیراندازی با کمان سنتی ترکیه در روزنامه رسمی انتشار یافت

1149493
تشکیل فدراسیون تیراندازی با کمان سنتی ترکیه

دستورالعمل ذیربط با تشکیل فدراسیون تیراندازی با کمان سنتی ترکیه در روزنامه رسمی انتشار یافت.

براساس دستورالعمل مذکور که با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه انتشار یافته است، فدراسیون تیراندازی با کمان سنتی ترکیه با موقعیت مستقل، صاحب حقوق دولتی و تابع احکام حقوق ویژه تشکیل یافت.

این حکم در چهارچوب 9 امین ماده قانون شماره 3289 خدمات جوانان و ورزش صادر شده است.خبرهای مرتبط