جودوکاران ترک چهار مدال کسب کردند

جودوکاران ترک در اولین روز جام قهرمانی جودوی جوانان اروپا 4 مدال بدست آوردند

جودوکاران ترک چهار مدال کسب کردند

در اولین روز جام قهرمانی جودوی جوانان اروپا که در صوفیا پایتخت بلغارستان ترتیب یافته است، توغچه بدر گوموش در وزن 48 کیلوی زنان مدال نقره و غمزه سایما نیز در وزن 44 کیلو مدال برنز دریافت کرد.

اوغوزخان اوزایشیک در وزن 55 کیلو و محراج آک کوش نیز در وزن 60 کیلوی مردان مدال برنز دریافت کردند.

در دومین روز مسابقات، بوکت مرجان و سمانور اردوغان در رشته زنان و خلیل چیمن و مصطفی کوچ در رشته مردان مبارزه خواهند کرد.خبرهای مرتبط