مسابقه قایق رانی با قایق های کدو تنبلی در آمریکا

ولید کنندگان کدو تنبلی های غول آسا در Tualatin، چهارده سال قبل مسابقه قایق رانی با قایق های ساخته شده از کدو تنبل را آغاز کردند

832593
مسابقه قایق رانی با قایق های کدو تنبلی در آمریکا

تولید کنندگان کدو تنبلی های غول آسا در Tualatin، شهری کوچک در ارگون آمریکا، 14 سال قبل مسابقه قایق رانی با قایق های ساخته شده از کدو تنبل را آغاز کردند. در پاییز هر سال به صاحب بزرگترین کدو تبنل جایزه داده شد ه و مسابقه قایق رانی آغاز می شود. 

 

 خبرهای مرتبط