تعداد مدال‌های ورزشی ترکیه در سال گذشته افزایش یافت

شمار مدال های کشور در سال 2016 نسبت به سال پیش از آن 19.5 درصد افزایش یافته است

تعداد مدال‌های ورزشی ترکیه در سال گذشته افزایش یافت

بر اساس داده های وزارت ورزش و امور جوانان ترکیه شمار مدال های کشور در سال 2016 نسبت به سال پیش از آن 19.5 درصد افزایش یافته است.

در فاصله زمانی یک ژانویه تا 31 دسامبر سال 2016، 53 فدراسیون فعال در ترکیه در میادین بین المللی در مجموع 6279 مدال کسب کردند. در سال 2015 شمار مدال های کشور 5256 عدد بوده است.

فدراسیون کاراته با کسب 798 مدال در سال گذشته بیشترین مدال را برای کشور به ارمغان آورده است. کاراته کاران کشور در سال 2015 نیز صاحب 505 مدال شده و در صدر جدول مدال آوران کشور جای داشتند.

فدراسیون ووشو با 579 مدال و کیک بوکس با 572 مدال به ترتیب در رده های دوم و سوم جای گرفتند.

شمار مدال های طلای ورزشکاران ترکیه در میادین بین المللی در سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از آن 15 درصد افزایش یافت. ترکیه در سال 2015 تعداد 1835 و در سال 2016 صاحب 2115 مدال طلا شد.خبرهای مرتبط