المپیک زمستانی جوانان اروپا در ارزروم ترکیه آغاز شد

مراسم آغازین المپیک زمستانی جوانان اروپا با حضور 675 ورزشگر از 34 کشور برگزار شد

670903
المپیک زمستانی جوانان اروپا در ارزروم ترکیه آغاز شد
eyof 2017-5.jpg
eyof 2017-4.jpg
eyof 2017-3.jpg
eyof 2017-2.jpg
eyof 2017-1.jpg

مسابقات المپیک زمستانی جوانان اروپا 2017 «EYOF» برای اولین بار در ترکیه و طی مراسم باشکوهی در ورزشگاه کاظم کارابکیر استان ارزروم آغاز شد.

مراسم آغازین المپیک زمستانی جوانان اروپا 2017 «EYOF» برای اولین بار در ورزشگاه کاظم کارابکیر استان ارزروم ترکیه که مرکز مهم ورزش های زمستانی در ترکیه است با حضور 675 ورزشگر از 34 کشور برگزار شد.

در این مراسم افتتاحیه که در دمای هوا 14 سانتیگراد زیرصفر برگزار شد برای آسیب ندیدن شرک کنندگان بر روی ورزشگاه بخاری نصب شده بود.

آنها با در دست داشتن پرچم های کشورهای خود وارد ورزشگاه مذکور شدند.

سردار دنیز مشعله المپیک را از دست عایشه دورلو اسکی باز ترکیه تحویل گرفت.خبرهای مرتبط