استفاده حفتر از کودکان به عنوان جنگجو

استفاده حفتر از کودکان به عنوان جنگجو