روحانی از مناطق زلزله زده غرب ایران بازدید کرد

روحانی از مناطق زلزله زده غرب ایران بازدید کرد