مصاحبه با دانشجوی ایرانی در هشتمین مراسم بین المللی جشن فارغ التحصیلی دانشجویان خارجی در ترکیه

مصاحبه با دانشجوی ایرانی در هشتمین مراسم بین المللی جشن فارغ التحصیلی دانشجویان خارجی در ترکیه