گردشگری در ایران

کوه توچال و کاخ شاه، از مناطق مورد ترجیح میباشند