کمک سربازان ترکیه به یک نوزاد دو ماهه در فرودگاه بین‌المللی کابل

کمک سربازان ترکیه به یک نوزاد دو ماهه در فرودگاه بین‌المللی کابل