تیم ملی والیبال بانوان ترکیه مقام دوم اروپا را از آن خود ساخت

تیم ملی والیبال بانوان ترکیه مقام دوم اروپا را از آن خود ساخت.