قرار دو ساله تیم فوتبال بشیکتاش ترکیه با په په

تیم فوتبال بشیکتاش ترکیه با په په فوتبالیست پرتغالی قرار داد دو ساله امضا کرد.