مسابقه آفرود دراستان آرتوین ترکیه

در شهرستان یوسف الی استان آرتوین ترکیه، مسابقه آفرودی با شرکت 34 شرکت کننده برگزار گردید.

شرکت کنندگان برای کسب مقام اول، به رقابت پرداختند.