کایا آلپ قهرمان کشتی‌ فرنگی اروپا

کایا آلپ قهرمان کشتی‌ فرنگی اروپا