کشتی گیر نوجوان ترکیه صاحب مدال طلا گردید

کشتی گیر نوجوان ترکیه صاحب مدال طلا گردید .