زیبایی مسجد چاملیجا از آسمان

فعالیتهای ساخت مسجد چاملیجا که بزرگترین مسجد تاریخ جمهوریت میباشد، با سرعت تمام ادامه دارد.