اظهارات سراسقف ارامنه ترکیه درباره وقایع 1915

اظهارات ساهاک ماشالیان، هشتاد و پنجمین سراسقف ارامنه ترکیه درباره وقایع 1915