اظهارات رییس جمهوری ترکیه در مورد عملیات شاخه زیتون در عفرین

اظهارات رییس جمهوری ترکیه در مورد عملیات شاخه زیتون در عفرین