اظهارات نخست وزیر ترکیه در رابطه با تصمیم آمریکا در مورد قدس

اظهارات نخست وزیر ترکیه در رابطه با تصمیم آمریکا در مورد قدس