عید جمهوریت در آ رامگاه رهبر کبیر آتاترک جشن گرفته شد

29 ام اکتبر عید جمهوریت و 94 امین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه در آرامگاه مصطفی کمال آتاترک جشن گرفته شد.