تیم رویایی تهیه کننده واکسن کووید

آیا می‌دانید موسسین شرکت بیوتکنیک آلمان که با شرکت فایزر به شکلی شراکتی کار کرده و در حال حاضر در تهیه این واکسن به فعالیت می‌پردازند، فرزند ترکهایی که به عنوان مهاجر به آلمان رفته‌اند، میباشند؟