ترکیه تبدیل به گلوگاه انرژی منطقه می شود

مراسم افتتاح پروژه جریان ترک که گاز طبیعی روسیه را از طریق ترکیه به اروپا انتقال خواهد داد.