ترکیه ماهواره مخابراتی ملی ترکست 6A را به فضا پرتاب کرد

ترکیه ماهواره مخابراتی ملی ترکست 6A را به فضا پرتاب کرد