ترکیه هتل داعشی ها نیست

ترکیه از کشورهای اروپایی می خواهد تا شهروندان منسوب به داعش خود را تحویل بگیرد